Последни новини

13.04.2017
СПРАВКА
за
постъпили предложения по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил

    Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения и становища, на 07.03.2017 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
     Към проекта можете са видите и писмо с вх. №92-00-21/12.01.2017г. на Началник РСПБЗН - Кюстендил.
     В нормативно определения 30-дневен срок не са постъпили предложения за допълнение на разработения проект.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №455, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2017 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на ПИ 018011 по картата на възстановената соб-ственост на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на територията на имота от „Нива” в „За жилищно строителство и земеделска територия”. Проектът да е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и установени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона „с малка височина” (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Искането е направено със заявление вх. №УТ287/09.03.2017 г. от Анелия Йорданова Стоева.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-272/05.04.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за из-менение на действащия подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За производствено складови дейности” и УПИ VI - „За производствено складови дейности”, квартал 93 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Исканото разрешение е направено със заявление вх. №УТ440/31.03.2017 г. от Никола Ветаджокоски, като управител на „ВИТАЛИА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Кюстендил.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
10.04.2017
Заповед във връзка с определение за вида на оградите на територията на Община Кюстендил съгласно чл.48, ал.2 от ЗУТ може да видите тук
Продължава...
 
07.04.2017

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:
1.    Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.;
2.    Медиатор – 0,5 щ. бр.;

Продължава...
 
07.04.2017

   
   
Днес 07.04.2017 г. (петък) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. март 2017 г. и Заявление с вх. № 94-00-1416/29.03.2017 г. по описа на деловодството на Община Кюстендил и вх. № 280/04.04.2017 г. по описа на ЦПУ и реши:
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №453, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV  за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”.
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №454, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на водопровод за претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС".
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 305 - 312 от 641

© 2018 Община Кюстендил