Последни новини

10.02.2017
И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА
 

В Община Кюстендил се набират документи за подпомагане на  семейства и лица с репродуктивни проблеми със средства в размер до 3 000 лв.
Продължава...
 
10.02.2017
       Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

      Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,за периода 13-19 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планиранидейности.
Продължава...
 
08.02.2017
     О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски може да видите тук:   http://www.comd.bg/bg/content/o-b-ya-v-za-provezhdane-na-konkurs-za-voynishki-dlzhnosti-za-priemane-na-voenna-sluzhba-na
Продължава...
 
08.02.2017
ДО РУМЕН НИКОЛОВ КОСТОВ
Ж.К. НАДЕЖДА І №122, ВХ. Ж., ЕТ. 4 , АП. 147
ГР. СОФИЯ

ДО САШО СТЕФАНОВ ЛЮБЕНОВ
УЛ. ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №110
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАНГЕЛИЯ ТРУШКОВА КОСТОВА
Ж.К НАДЕЖДА І №122 , ВХ.Ж, ЕТ. 04, АП. 147
СОФИЯ

ДО ИВО ЙОРДАНОВ МИТЕВ
УЛ. ,,СТОЯН ЛУДЕВ”№ 86
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЛЮДМИЛ ВАЛЕРИЕВ ЗАРЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МИРОСЛАВА ВАСИЛЧОВА ЗАРЕВА
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
08.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
    Камелия Стойнева Динова от гр. София, наследник на Георги Стоилков Боцев, собственик на имот 41112.502.606 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, че със Заповед №РД-00-18/11.01.2017 г. Кметът на община Кюстендил е одобрил проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за „Пункт за монтаж и демонтаж на гуми, автомивка, магазини, заведение за хранене” в обхвата на ПИ 41112.502.605 по КККР на гр. Кюстендил, местност Решетка.
    Възложител на проекта е Детелина Димитрова Аначкова.
   В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
07.02.2017
      На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Кюстендил съобщава, че с Решение №377, прието на заседание на Общинския съвет - Кюстендил, проведено на 29.12.2016г., Протокол №16, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поречието на река Банщица, гр. Кюстендил в обхват, територията прилежаща към реката, улици – ул. „Сливница”, бул. „Македония” от осова точка 149, през осови точки 318 и 1018, ул. „Г.С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до осова точка 496. Възложител на проекта е Община Кюстендил. План за регулация на р. Банщица между ул. Петър Ников и ул. Овощарска, може да видите тук.

 
07.02.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

Венета Георгиева Атанасова
ж. к. Слатина
ул. ,,Околчица”, № 2, вх. А, ет. 5, ап. 11
гр. София
Продължава...
 
06.02.2017
Съобщение до         
ДО КОСТАДИН ЯКИМОВ СТОЕВ
УЛ. ,, СТЕФАН КАРАДЖА” №25, ЕТ.4, АП.31, ВХ. В
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 289 - 296 от 562

© 2017 Община Кюстендил