Последни новини

23.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
      До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-129/15.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
Продължава...
 
22.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-115/08.02.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-„За обществено жилищно строителство” и УПИ I-3322, квартал 74 по плана за регулация на гр. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП – ПЗ) в обхвата на новообразуван УПИ I-1715, 1704, кв. 74. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
22.02.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, приетите с протокол №РД-18-198 от 07.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-20-315 от 05.12.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на влезли в сила съдебни решения за Община Кюстендил както следва:
Продължава...
 
20.02.2017
      Кметът на община Кюстендил Петър Паунов поднесе венци на паметника на Васил Левски в Босилеград, Република Сърбия, за 144-годишнината от гибелта на Апостола. Предвидено беше и посещение на културно-информационния център в Босилеград, където той се срещна с ръководството и остави мартеници, информационно-развлекателни книжки и православни пособия за нашите сънародници.
                 

Продължава...
 
16.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Петър Паунов – кмет на Oбщина Кюстендил, на основание чл. 62а от Закона за водите откривам процедура за изменение на параметри в действащо разрешително за водовземане № 8/29.07.2015 г. от Каптиран естествен извор „Стар каптаж” от находище “Кюстендил” изключителна държавна собственост - № 39 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Oбщина Кюстендил с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите.
Продължава...
 
15.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. Изток, гр. Кюстендил в обхват и граници на територията, както следва: юг – р. Банщица; север – железопътна линия (Кюстендил – София); изток – първокласен републикански път (I-6) София – ГКПП „Гюешево”; запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
             
Продължава...
 
13.02.2017
На 10 февруари се проведе предварителен кръг за избор на "Девойка Кюстендилска пролет 2017". От 41 записали се девойки за участие, пред комисията се представиха 36. За титлата тази година ще се борят 14 претендентки от гр. Кюстендил. Конкурсът ще се проведе на 18 март на площад "Велбъжд" от 19:00ч. Ето и имената на 14-те девойки:
 
13.02.2017
По повод Задушница на 18.02.2017г. (събота) ще бъде пусната извънредна автобусна линия, с цел улесняване придвижването на хората, пристигащи от селата и околността. Фирмата, извършваща превоза, е “Алимак” ЕООД.
Маршрутът предвижда тръгване от спирката на Пазара, черква „Св.Мина“, блок „3 А“, кв.“Запад“ до Новия траурен парк и обратно. За деня сe предвиждат два курса – в 10:30ч. и 11:30ч., като цената на билета в едната посока е 1 лев.
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 281 - 288 от 562

© 2017 Община Кюстендил