Последни новини

23.03.2017
      За поредна година Община Кюстендил се включва в Глобалната инициативата „Часът на Земята " на WWF и ще изключи осветлението на пл. „Велбъжд" и сградата на общината на 25.03.2017 година от 20:30 до 21:30 ч.

      По време на този един час хората от цял свят изключват осветлението в домовете си и притъмняват известни публични сгради в знак на символичен жест на съпричастност към проблемите на промените на климата и готовност да се окаже съдействие при тяхното решаване.


 
23.03.2017

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ХОРАТА И ЕВРОПА”

В периода 10 март - 20 май 2017г. мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда национална инициатива на тема: „Заедно за Европа”, която е по повод отбелязване на три значими годишнини:
-60 години Европейски социален фонд (EСФ);
-10 години от присъединяването на България към ЕС;
-6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в Р.България
Продължава...
 
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
До Димитър Георгиев Воински от гр. Кюстендил, собственик на имот с идентификатор 41112.502.36.3 по КККР на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-1561/23.03.2017 г.
До ВАСИЛ КИРИЛОВ ГЪРЛЯНСКИ
УЛ. ,,ТРАЙКО КИТАНЧЕВ” №2 Д
ГР. К Ю С Т Е Н Д И Л
Продължава...
 
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-1561/23.03.2017 г.
ДО ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЪРЛЯНСИ
УЛ. ,,КАБЛЕШКОВ” №10
ГР. КЮСТЕНДИЛ                                                                             
Продължава...
 
22.03.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №427, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 16.02.2017 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ по реда на действащата нормативна уредба за разширение на гробищния парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил.
Продължава...
 
22.03.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №426, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 16.02.2017 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба.
Продължава...
 
22.03.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №425, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 16.02.2017 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 273 - 280 от 593

© 2018 Община Кюстендил