Последни новини

29.08.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

    До собствениците на ПИ №41112.525.43 и 41112.525.44, гр. Кюстендил, местност Хисарлъка по Кадастралната карта на гр. Кюстендил. Уведомявам Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия с идентификатор 41112.525.37, местност Хисарлъка в землището на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за ниско етажно жилищно застрояване“.
   Възложител на проекта е Иван Василев Аврамов от гр. Кюстендил. Заявление вх. № УТ 1295/15.08.2016 г.
   Проектът се намира в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая № 19 за разглеждане.
   Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.
Продължава...
 
29.08.2016
Графици за предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лични нужди по населени места на територията на ТП ДЛС "Осогово"
за гр. Кюстендил може да видите тук
за с. Бобешино, с .Долно село, с. Преколница  може да видите тук
за с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Раненци може да видите тук
за с. Берсин, с. Богослов, с. Лелинци, с. Търсино, с. Ново село, с. Пиперков чифлик, с. Слокощица може да видите тук
за с. Савойски, с. Червена ябълка може да видите тук
 
26.08.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
26.08.2016


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за следните длъжности:

1.Логопед – 0,5 щ. бр.;
2.Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.
Продължава...
 
25.08.2016
      В изпълнение на т.8.15 от Решение на Общински съвет – Кюстендил № 186 от 02.06.2016 г. оповестяваме чрез интернет страницата на общината информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на общината и на правата, свързани с ценни книжа. Документа можете да намерите тук.
 
25.08.2016
      Традиционното автомобилно състезание „Планинско изкачване Осогово“ – Кюстендил, ще се проведе на 27-28 август 2016г. Мероприятието е VI ти кръг от Българския автомобилен шампионат по Планинско изкачване. За поредна година организатор е Благоевградският автомобилен спортен клуб „ДИАМО”, Българска федерация по автомобилен спорт със съдействието на Община Кюстендил и партньори. На 27.08.2016г., за времето от 08:30 часа до 13:30 часа. на площад „Велбъжд“ ще има преглед и представяне на автомобилите и пилотите и откриване. Стартът на състезанието е на 28.08.2016 г. в село Богослов, а финалът в местността „Студен Кладенец”.
 
24.08.2016

    ОБЯВЛЕНИЕ


   Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №158, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2016 г.,  Протокол №7, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ конкретизиране на устройствените показатели и характеристики в обхвата на ПИ 41112.525.18, местност Хисарлъка по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, във връзка с обновяването и реконструкцията на зоологическата градина с предназначение на имота – „За Зоопарк”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ. Разрешава се провеждането на процедура по реда на Закона за горите за изключване от горски фонд на терена от ПИ 41112.525.18, попадащ в горска територия (Лесопарк „Хисарлъка“ в обхвата на одобрения Лесоустройствен проект (ЛУП).

   Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Община Кюстендил. Заявление Вх. №32-00-54/ 22.08.2016 г.

   Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
24.08.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

        Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-727/08.08.2016 г. на Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :     

        Да се изработи проект за изменението на действащ подробен устройствен  план за застрояване  (ПУП – П3) в обхвата на  УПИ ХІ - 1557, кв. 310 по действащия план за регулация на гр. Кюстендил при спазване на устройствени показатели отговарящи  на чл. 19 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, при устройствена зона със средна височина ( Жс) както следва :

        Начин на застрояване – свързано (д)
        Максимална етажност /височина/  – до 4 ет. /до 15 м./
        Плътност на застрояване – от 25% до 70%
        Озеленена площ – от 30% до 50%, като една трета трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
        Интензивност на застрояване (Кинт.) – от 1,0 до 2,0 и одобрява заданието за проектиране.
       
        Възложител на проекта за ПУП-ПЗ е "Булплан Диневи" ООД с управител Пламен Жеков Динев от гр. Кюстендил

   

 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 273 - 280 от 356

© 2017 Община Кюстендил