Последни новини

25.11.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 ноември – 04 декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
Продължава...
 
24.11.2016
Петък, 25.11.2016г. Барон Сноа (Президент на ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИГА), ще проведе лекция пред 150 кюстендилски гимназисти в парк-хотел "Кюстендил" от 10:00 часа на тема "Бъдещето на ЕС и Еврото".
Продължава...
 
23.11.2016
      На основание Заповед №РД-00-1068/21.11.2016г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
22.11.2016
до: Жельо Иванов Ковачев, Атанаска Йорданова Николова, Кирил Стоянов Кирилов, Слободан Неделковски, Румяна Боянова Крумова, Сречко Василев, Димитър Златанов Иванов, Крум Димитров Крумов, Русе Якимовски, Славян Петров Грънчаров, Димитър Христов Делчев, Владислав Стоянов Йорданов, Георги Стоянов Десподов, Борислава Красимирова Стойчева, Зоран Георгиевски, Емил Пеев.
Продължава...
 
21.11.2016
   Уважаеми клиенти,

   ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 – 27 ноември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
Продължава...
 
21.11.2016

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на един социален работник в ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
17.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Собствениците на ПИ №41112.525.43 и 41112.525.44, гр. Кюстендил, местност Хисарлъка по Кадастралната карта на гр. Кюстендил.
    Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-1043/10.11.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
поземлен имот извън границите на урбанизираната територия с идентификатор 41112.525.37, местност Хисарлъка в землището на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за ниско етажно жилищно застрояване“.
Продължава...
 
17.11.2016
      Община Кюстендил, съвместно с отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД – гр.Кюстендил, организират кампания за безвъзмездно кръводаряване с цел набиране на доброволци в помощ на нуждаещите се.

      Осигуреният екип от отделението по трансфузионна хематология за кръвовземане ще бъде на разположение на всички желаещи дарители на 22.11.2016г. (вторник) от 09:30 часа до 14:00 часа в залата на Килийното училище – гр.Кюстендил.
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 273 - 280 от 463

© 2017 Община Кюстендил