Последни новини

01.09.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица празничните разписания на фирмите превозвачи имащи сключен договор с Община Кюстендил за извършване на обществен превоз на пътници за датите:
03.09.2016г. може да видите тук
04.09.2016г. може да видите тук
05.09.2016г. може да видите тук
06.09.2016г. може да видите тук
 
 
01.09.2016
     Графици за предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лични нужди по населени места на територията на ТП ДГС "Кюстендил"
за гр. Кюстендил може да видите тук
за с. Драговищица, с. Горановци, с. Лозно, с. Соволяно  може да видите тук
за с. с. Соволяно, гр. Кюстендил, с. Лозно може да видите тук
за с. Коняво, с. Таваличево, с. Цървеняно, с. Дворище, с. Ябълково, с. Жабокрът, с. Гирчевци, с. Нов Чифлик, с. Багренци, с. Стенско, с. Шишковци, с. Раждавица, с. Копиловци, с. Николичевци, с. Горна Брестнице, с. Лозно, гр. Кюстендил, с. Полска Скакавица може да видите тук
 
 
31.08.2016
„Вечна вяра – Православието в Светите земи” в Кюстендил
 
    
   Община Кюстендил, съвместно с Посолство на Израел в София, организира представяне на фото изложба „Вечна вяра – Православието в Светите земи” на израелския фотограф Дафна Тал.
    Фотографският проект е съпроводен от израелска дипломатическа мисия и се провежда в България в рамките на няколко месеца.
    Представянето му пред кюстендилска публика ще бъде на 01. 09.2016г от 17:30 часа във фоайето на Драматичен театър–Кюстендил, а куратор на събитието – д-р Нисан Н.Перез.
 
31.08.2016
    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
    Венцислав Цветанов Тимев и Василка Венциславова Тимева от гр. Кюстендил, ул. „Юстиниян” №4А,
    че със Заповед №РД-00-723/13.04.2016 г. на кмета на община Кюстендил е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на УПИ II-471,658; III-468; IV-467 и VI-263, кв.14 и изменение на улица – тупик от о.т. 65 до о.т. 67по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
    Възложители на проекта са Искрен Борисов Пейчев, Николина Борисова Божилова, Наталия Петрова Апостолова, Петър Добрев Младенов, Светлозар Добрев Младенов и Йордан Георгиев Стоянов – заявление вх. №94-00-370/ 13.05.2010 г.
    Заинтересуваните лица могат да я обжалват в 14-дневен чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
31.08.2016
    Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е изработeн проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за на трасе на разпределителен газопровод до ,,Цех за производство на директни плодови сокове” и ,,Цех за сушене на плодове и зеленчуци “, в ПИ 000042, землище с. Граница с ЕКАТТЕ 17751,общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост (КВС).
     Възложител на проекта е ,,Овергаз мрежи” АД, гр. София.
     Проектът е изложен в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
   Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 64/16.08.2016г. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация гр. Кюстендил.
 
31.08.2016На 29 aвгуст 2016 година в зала на КИЦ Невестино се проведе общо събрание на сдружението Местната Инициативна Група Невестино – Кюстендил на което бяха приети двама нови члена – представители на публичния и нестопанския сектори.
     Представи се и бе одобрена разработената в изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-189/07.12.2015 г. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Невестино и селата на Община Кюстендил.
Продължава...
 
31.08.2016
     След публичното обявяване на резултатите от изпита за общински стипендии, Община Кюстендил ще награди отличилите се ученици на 1.09.2016г. в 11:00 часа в Килийното училище.
Изпитът се проведе на 1юли и в него участваха деца, завършващи 8, 9, 10 и 11 клас, разделени в две възрастови групи.
От общо явили се 94 ученика ще бъдат наградени 40  -  ученици от ПМГ, ЕГ, ПГИМ и ПГТ, като  с еднократни стипендии от 50 лева до 300 лева ще получат всички класирани до шесто място.
След резултатите стана ясно, че на първо място отличените са двама, на второ – двама, на трето – трима, четвърто – 14, пето – 9 и шесто – 10.
 
30.08.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-1260 /30.08.2016 г.
на основание чл. 61, ал.3 от АПК

ДО
НИКОЛА СЛАВЧОВ КОВАЧЕВ
ЧРЕЗ АДВОКАТ ГЕОРГИ СЛАВОВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА
УЛ. ,,КОСТА ЛУЛЧЕВ” №2 В, ЕТАЖ 1, ОФИС 3
ГР. С О Ф И Я

   Уведомяваме Ви, че за потенциално опасно иглолистно дърво, находящо се имот с идентификатор 41112.503.2068 по КККР на гр. Кюстендил, с административен адрес гр. Кюстендил, ул.“Веслец“ №24, е издадена Заповед №РД-00-643/07.07.2016 г., на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.195, ал.5 от Закона за устройство на територията за премахване на потенциално опасното дърво.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №23.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 265 - 272 от 356

© 2017 Община Кюстендил