Последни новини

17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-120 от 27.04.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Буново, община Кюстендил.
      Заповедта е обнародвана в ,,Държавен вестник” брой 38/12.05.2017г.
     Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
 
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-394/ 11.05.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изме-нение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват:
      УПИ IV- „За ел. подстанция“ в кв. 381а по действащия план за регулация на гр. Кюс-тендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Възложител за изработване на ПУП-ИПР е ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕ-РАТОР ЕАД гр. София и Община Кюстендил. Заявление Вх. №26-00-131/16.02.2017 г.
      Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е
         
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-382/09.05.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в следният тери-ториален обхват:
     УПИ ХІІ-1666, кв. 18 по плана за регулация на град Кюстендил.
     Искането за изработване на план-извадка от проекта за ПУП-ПР е направено със заявление вх. №УТ 603/02.0452017 г. от Божидар Трайко Андоновски от гр. Кюстендил.           
     Преписката по заявление с вх. №УТ603/02.05.2017 г. се намира в община Кюстен-дил, пл. ,,Велбъжд”, №1, ет. 1, ст. 19.

Продължава...
 
17.05.2017
     На основание Заповед № РД -00-405/ 12.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
Юбилейно издание "5 години Книги за смет".
16.05.2017
За поредна година Община Кюстендил взима участие в  кампанията „Книги за смет”, която ще се проведе на 20 май 2017г от 10: 00 до 13.00 часа на пл. „Велбъжд”.
В замяна на всеки килограм предадена пластмаса на участниците се предлага по- разширен избор от заглавия, също и в електронен вариант, наличен  в напечатан или е-формат.
С нововъведената електронна книжарница, организаторите от фондация “Credo Bonum” и издателство “SmartBooks” имат за цел да намалят употребата на хартия и да предоставят на участниците удобен и екологичен достъп до подбраните заглавия.
 
Продължава...
 
12.05.2017
 
12.05.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 09-12 май 2017 г. може да видите тук .
 
11.05.2017
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД  СТАРТА НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-1.001-039 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“ 
 
Община Кюстендил организира  Встъпителна пресконференция на 16.05.2017 г. от 11:00 ч. в залата на Община Кюстендил с адрес град Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 във връзка с  във връзка със започване работата по проект: BG16RFOP001-1.001-039 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“.

 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 265 - 272 от 641

© 2018 Община Кюстендил