Последни новини

28.06.2016
СПИСЪК на кандидати за потребители на интегрираните услуги в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект "Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” по ОП РЧР

СПИСЪК на оценени и класирани кандидати за потребители на услугата "Личен асистент" в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект "Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в общ

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА” по „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” по процедура за ди

 
24.06.2016
  

   На 22.06.2016 г., Община Кюстендил сключи СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Инвестиционни програми“ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.
 
Продължава...
 
24.06.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
23.06.2016
     

      От 23.06.2016г. до 30.06.2016г. включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на персонал за работа в „Център за услуги за ранно детско развитие”.
Продължава...
 
22.06.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ
До Владимир Николов Шейтанов от гр. Кюстендил, собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1253, кв. 146 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
   
Продължава...
 
22.06.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 204, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 02.06.2016г. и Протокол № 9 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ № 008104, местност ,,Модро поле”, в  землището на  с. Радловци с ЕКАТТЕ 61457, община Кюстендил, от Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска  – „За нискоетажно жилищно строителство”. С решението е одобрено и заданието за проек-тиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
22.06.2016
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №205, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 02.06.2016 г. и Протокол №9 Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 51.41, местност Ръжеве, землище на с. Богослов с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил от плана на новообразуваните имоти. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за нискоетажно жилищно строителство”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
21.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ  №94-00-486 /15.06.2016 г.

ДО
ПЕТЪР ДОБРЕВ МЛАДЕНОВ
УЛ.„ПАНАЙОТ ХИТОВ” №1, ЕТАЖ 2, АП.№3,
ГР.КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 Следваща > Последна >>

Резултати 265 - 272 от 286

© 2017 Община Кюстендил