Последни новини

19.10.2016


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на пет социални работника и един началник ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01
Продължава...
 
18.10.2016
О Б Я В Я В А

    На основание Заповед № РД -00-950/ 14.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
14.10.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

    До Владимир Николов Шейтанов от гр. Кюстендил, собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1253, кв. 146 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-786/31.08.2016 г. кметът на общината е одобрил проект за изменение на подробния устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1254, квартал 146 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Изменението на ПУП-ПР се състои в промяна на начина на трайно ползване на цитирания УПИ от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужващи дейности”, а изменението на ПУП-ПЗ за УПИ I-„За обществено обслужващи дейности”, кв. 146 е при спазване на установеното със застроителния план на кв. 146 и одобрено на 22.05.1995 г. ЧКЗР, свързано застрояване между УПИ I-1254 и УПИ II-1253 и запазване устройствените показатели, отговарящи на чл. 19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, при територии от разновидност с малка височина.
Продължава...
 
14.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
13.10.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до ТОДОРКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
УЛ. ,, МАКЕДОНИЯ” №12, БЛ. 51, ВХ. Е,ЕТ.5, АП. 106 ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

    Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на те-риторията обявява на всички заинтересовани лица, че e внесен за разглеждане и одобря-ване проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на ПИ №99. 46, по плана на новообразувани имоти на местност Вардища, земл. с. Лозно с ЕКАТТЕ 44183 при спазване на устройствени показатели отговарящи за устройствена зона „Производствена зона”и промяна на предназначението на територията на имота от земеделска земя в производствена ,,за автопарк”.
 
Продължава...
 
12.10.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-896/ 04.10.2016 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за измене-ние на действащия подробeн устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 014001, местност Почивало, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил по картата на възстановената собственост на земеделските земи. С проектa се предвижда промяна на предназначението на имота от „За административни и курортни нужди” в „За жилищно строителство” и спазване на устройствените показатели за територии от устройствена зона с ниско застрояване. Със заповедта е одобрено и заданието за про-ектиране.
    Искането за разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПЗ е напра-вено със заявление вх. №УТ1490/15.09.2016 г. от Борис Михайлов Абаджиев.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
12.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ
 
    Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-883/30.09.2016 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план –плана за регулация ( ПУП - ПР) в следния териториален обхват: УПИ IX – 240 и УПИ XI – 240 в кв. 29, по действащия регулационен план на с. Граница, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
    Възложители на проекта за изменение на ПУП-ИПР са Георги Валериев Василев и Мариела Валериева Василева.
    Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.
 
07.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 265 - 272 от 406

© 2017 Община Кюстендил