Последни новини

29.05.2017
    


     Днес 29.05.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”-Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от обявения конкурс за рехабилитатор/кинезитерапевт и реши:
Продължава...
 
23.05.2017
     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Продължава...
 
22.05.2017
СПРАВКА
за постъпили предложения по Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него.

Проектът на Наредбата,заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения и становища, на 18.04.2017 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок не са постъпили предложения за допълнение на разработения проект.
 
18.05.2017
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстенди. Проектът и мотивите към него може да видите тук

Продължава...
 
17.05.2017
     Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция за представяне на дейностите по проект „Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на Община Кюстендил".
Събитието ще се проведе на 18 май /четвъртък/ 2017г. от 11 часа.
Повече информация може може да видите тук
Моля да потвърдите участие на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите не по-късно от 17:00 ч. на 17 май, 2017г.
 
17.05.2017
     ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019”
     Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019”
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 268 906,00 лв.
Периодът за изпълнение на проекта е до края на 2017 год.
     БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ ДЕСЕРТ И ХЛЯБ, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
Продължава...
 
17.05.2017
Във връзка със Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на  един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА на ненормирано непълно - 4 часа работно време с работно място в гр.Кюстендил, предоставящ услугата „Приемна грижа” със Заповед № РД-00-363/03.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати:
Продължава...
 
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е


    На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-118 от 27.04.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с.Търсино, община Кюстендил.
    Заповедта е обнародвана в ,,Държавен вестник” брой 38/12.05.2017г.
   Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
 
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 257 - 264 от 641

© 2018 Община Кюстендил