Последни новини

24.10.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до
МОНИКА КРУМОВА ЛАЗОВА
УЛ. ,,ХРИСТО БОТЕВ” №7
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
24.10.2016
О Б Я В Я В А

    На основание Заповед № РД -00-973/ 20.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
21.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
19.10.2016
 
19.10.2016
 
19.10.2016
      Община Кюстендил на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за по-пълване на имоти на  бившите собственици, попадащи в имот ПИ №067016, местност ,,Извора”, землище с. Коняво, ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил, област Кюстендил  от Картата на възстановената собственост (КВС)  за нанасянето на ПИ  с идентификатор №67.16.
Продължава...
 
19.10.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №306, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.09.2016 г. и Протокол №13, Общински съвет-Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в следния териториален обхват:
    ПИ 102.261, местност ,,Влахов дол” в землището на с.Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил от плана на новообразуваните имоти (ПНИ). Целта на проек-та е промяна на предназначението на територията на имота от ,,Параграф 4” в ,,За вилна зона”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
    Искането е направено със заявление вх. №УТ 1443/09.09.2015 г. от Светлана Петрова Канева и Даниел Канчев Канев.
    Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
19.10.2016
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на социални работници и началник на ОЕПГ”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на документи за подбор на един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ на пълен работен ден по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място гр. Кюстендил и обхват на дейността в общините: Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 257 - 264 от 406

© 2017 Община Кюстендил