Последни новини

12.09.2016
      Съобщение на основание §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

      До Галина Василева Винарска от гр. София, ул. „Цветан Вучков ” №8,  ет. 1, вх. 2,
Продължава...
 
10.09.2016
    Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на общинска служба по земеделие може да видите тук
Продължава...
 
09.09.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
08.09.2016
 
08.09.2016
О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СЛЪНЧЕВАТА ФЕРМА ООД
гр. София, ул. „Стефан Тошев” №98, бл. 5, вх. А, ап. 14, ЕИК: BG202100948 /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на ябълкови градини
Продължава...
 
08.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-757/22.08.2016г., Кметът на общината е разрешил да се изработи  проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ново-образуван: УПИ ХVІІІ-,,За обществено обслужващи дейности”, в кв.199 по действащия план за регулация на гр.Кюстендил.
Продължава...
 
02.09.2016
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, може да видите тук
Продължава...
 
02.09.2016
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, може да видите тук
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 257 - 264 от 356

© 2017 Община Кюстендил