Последни новини

24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
ДО МИЛКА ЙОРДАНОВА САЛМОВА, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН I” №64
Продължава...
 
24.02.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ
 
Община Кюстендил стартира процедура за набиране на проекти за младежки дейности на неправителствени организации съгласно Правила за реда и условията за финансово подпомагане от община Кюстендил на проекти за младежки дейности на неправителствени организации. Комплектът документи за разработването на проектите е утвърден със Заповед №РД-00-144/22.02.2017 г. на Кмета на община Кюстендил.
Документите могат да се изтеглят от сайта на Общината, меню „Младежки дейности и спорт”, подменю „ Документи”.
Проектите се подават в деловодството на Общината.
Крайният срок за подаване на проектите е до 17:00 часа на 12.05.2017 г. /петък/ .
 
23.02.2017
    
На 16.02.2017 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение №355/29.12.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното
 
РЕШЕНИЕ:

1. Допуска до публично изслушване следните 24 кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд:
Продължава...
 
23.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
      До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-129/15.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
Продължава...
 
22.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-115/08.02.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-„За обществено жилищно строителство” и УПИ I-3322, квартал 74 по плана за регулация на гр. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП – ПЗ) в обхвата на новообразуван УПИ I-1715, 1704, кв. 74. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
22.02.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, приетите с протокол №РД-18-198 от 07.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-20-315 от 05.12.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на влезли в сила съдебни решения за Община Кюстендил както следва:
Продължава...
 
20.02.2017
      Кметът на община Кюстендил Петър Паунов поднесе венци на паметника на Васил Левски в Босилеград, Република Сърбия, за 144-годишнината от гибелта на Апостола. Предвидено беше и посещение на културно-информационния център в Босилеград, където той се срещна с ръководството и остави мартеници, информационно-развлекателни книжки и православни пособия за нашите сънародници.
                 

Продължава...
 
16.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Петър Паунов – кмет на Oбщина Кюстендил, на основание чл. 62а от Закона за водите откривам процедура за изменение на параметри в действащо разрешително за водовземане № 8/29.07.2015 г. от Каптиран естествен извор „Стар каптаж” от находище “Кюстендил” изключителна държавна собственост - № 39 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Oбщина Кюстендил с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 257 - 264 от 541

© 2017 Община Кюстендил