Последни новини

02.11.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1001/ 28.10.2016 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за из-менение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в следния териториален обхват:
    УПИ IV- „За производствена база на ГУСВ“ в кв. 2 по регулационния план на индустриална зона на с. Скриняно, общ. Кюстендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Възложител за изработване на ПУП-ИПР е „ЕС ДАБЪЛ Ю ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД. Заявление Вх. №УТ 1657/13.10.2016 г.
 
02.11.2016
до: Димитър Валириев Атанасов, Димчо Симоновски, Павел Методиев Павлов, Вене Сарафинов, Методи Зафиров, Гоце Тръпковски, Трайче Димовски, Румяна Кирилова Николова, Светослав Костадинов Манов, Виктор Симоновски, Петре Силянов, Илчо Сали Фидановски, Васил Стоянов, Бобан Димчевски, Валентин Георгиев Александров, Даниел Николаев Зарев, Методи Кирилов Миладинов, Румен Георгиев Иванов, Николай Боянов Кирилов.
Продължава...
 
02.11.2016
    
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
01.11.2016

      Днес 01.11.2016 г. (вторник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. Oктомври 2016г.  и реши:
Продължава...
 
31.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
28.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд може да видите тук.
Продължава...
 
28.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова
ж.к. ,,Люлин”, бл.09, вх.А, ет.2, ап.8
гр. София

2. Весела Крумова Митова
Район ,,Витоша”, кв.,,Симеоново” Ул. ,,Бор”, №21
гр. София
 
Продължава...
 
26.10.2016
График на обученията на СИК, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил, гр. Кюстендил

 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 257 - 264 от 426

© 2017 Община Кюстендил