Последни новини

16.08.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Днес, 16.08.2016 г., Временната комисия за номинациите на кандидати за Обществен посредник, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по  решение № 212/30.06.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното
РЕШЕНИЕ:
1.    Определя и двамата кандидати Васил Владимиров Иванов и Любомир Евгениев Иванов, да бъдат поканени на събеседване.
2.    Определя дата за събеседване на 23.08.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил, което събеседване ще бъде публично, ще се обсъжда Онлайн и открито за граждани и медии.
3.    Да се уведомят за датата, часа и мястото на събеседването двамата кандидата и медиите.
 
11.08.2016
заповед на Министъра на отбраната относно обявяване на вакантни длъжности във военни формированаия от Сухопътните войски за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс. http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-oh-566-22.07.2016.pdf


Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие  http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obiava_po_ox-547_ot_19.07.2016_g.pdf
 
10.08.2016
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се организира
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на община Кюстендил

Графичната част на ОУП на община Кюстендил може да видите от   http://tranzit.dir.bg/load.php?id=eaq4R9I3z6M0pSH62723726

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в стая №43 в сградата на Община Кюстендил.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.08.2016г.от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Кюстендил
 
10.08.2016
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №248, прието на заседание проведено на 28.07.2016г. с Протокол №11, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска –„За нискоетажно жилищно строителство”  в обхвата на ПИ с идентификатор №83.347, местност „Гола Велика”, в землището на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112 от плана на новообразуваните имоти (ПНИ) и одобрява заданието за проектиране.           
Възложител на проекта за ПУП-П3 e ,,СИТИ ЕС8 - АУТО” ЕООД с управител Емил Йорданов  Александров от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ
 
10.08.2016
     Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповеди №ДС-20-169/08.07.2016 г.; №РД-20-182/21.07.2016 г., с които областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращи се в местността  Под терасите, землище на село Николичевци, община Кюстендил.
Продължава...
 
09.08.2016
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност автомобилното движение на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
09.08.2016
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реза за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кюстендил и мотивите към него.  Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.08.2016
     На основание Заповед № РД-00-706/28.07.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
    1. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4415 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96 / 28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1703.00 /хиляда седемстотин и три/  кв.метра.Със Заповед № РД-00-1467/26.11.2014 г. и Заповед № РД-00-8/07.01.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил, е одобрено изменение и образуван нов УПИ ХХVІІІ - 128,4306, 4307, 4371 "За общ. обслужващи дейности", който е идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4415 по КККР на гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Дондуков" №9- начална тръжна цена  136450 лева, без ДДС


Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 249 - 256 от 321

© 2017 Община Кюстендил