Последни новини

20.09.2016
      Автобусна линия по маршрута село Бобешино – град Кюстендил ще се движи на празничния 22 септември (четвъртък), като заминаването ще бъде от Автогара – гр. Кюстендил в 09:00 часа, а обратния курс – в 16:30 часа от центъра на селото. Движението по линията е организирано от Община Кюстендил с цел улесняване придвижването на всички желаещи да посетят събора на село Бобешино в същия ден, като цената на билета в едната посока ще бъде 3 лева.
 
19.09.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
 
    До Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин” 6, вх. В, ет. 13, ап. 73
 
   На основание §4к, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28в, ал. 2 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти за изменение и допълнение на плана на новообразуваните имоти по параграф 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Фучи дол”, землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, област Кюстендил, приет с протокол №40/25.08.2016 г. от комисия назначена със Заповед № РД-00-375/08.04.2015 г. на Кмета на община Кюстендил, за новообразувани имоти с идентификатори 83354.93.23 и 83354.93.24.
 
Продължава...
 
16.09.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
15.09.2016
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-813/14.09.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 30.09.2016 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
14.09.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за по-пълване на имоти на ползватели, попадащи в обхвата на ПИ №031046 от Картата на възстановената собственост (КВС) на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.
    В регистъра към ПНИ имотите с проектни идентификатори са записани на:
    ПИ №.110.1 на Антон Венев Янев
    ПИ. №.110.2 на наследници на Вене Янев Димитров
    ПИ №.110.3 на Емил Венев Димитров
    Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол от 10.08.2016 г. от комисия, наз-начена със Заповед № ДС-20-199 от 09.08.2016 г. на Областния управител на Област Кюстендил.
    Възложители са Антон Венев Янев и Емил Венев Димитров от гр. Кюстендил.
    Проектите се намират в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
    Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 68/30.08.2016г.
   В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.
 
14.09.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-794/ 09.09.2016 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за подробeн устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), с който се предвижда промяна на конкретното предназначение на територията на поземлен имот (ПИ) 41112.502.26 от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил от „За друг вид застрояване” в „За производствено-складови дейности” и застрояване, съобразено с устройствените показатели и характеристики, съгласно на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони, при устройствена зона -предимно производствена. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Искането за разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ е направено със заявление вх. №УТ1001/29.06.2016 г. от ЕТ „Иван Йосифов – Наско”, гр. Кюстендил.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
12.09.2016
 
12.09.2016
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 249 - 256 от 356

© 2017 Община Кюстендил