Последни новини

13.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

    До Ана Иванова Воинска от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.502.35 и 41112.502.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
    До Димитър Георгиев Воински от гр. Кюстендил, собственик на имот с идентификатор 41112.502.36.3 по КККР на гр. Кюстендил
Продължава...
 
13.01.2017
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16–20 януари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
13.01.2017
Corrigendum of the works tender dossier “Construction of transport and pedestrian access to natural landmark Polska Skakavitsa Waterfall

 
12.01.2017
      Днес 12.01.2017 г. (четвъртък) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. декември 2016г. и  реши:
 
І. Допуска до събеседване следните кандидати за лични асистенти:
Продължава...
 
11.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-13/09.01.2017г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изме-нение на действащия подробeн устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР), с който се предвижда разделяне на УПИ VI-12, кв. 7 и образуване на два нови УПИ: УПИ VI-12 и УПИ IX-12, кв. 7 по ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил и е одобрено заданието за проектиране.
Продължава...
 
09.01.2017
О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01
 
О Б Я В Я В А

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за назначаването на един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА /ОЕПГ/ по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с изнесено работно място в гр.Дупница и обхват на дейността - Общините Дупница,Бобов дол, Бобошево и Кочериново на пълен работен ден.
 
Продължава...
 
09.01.2017
ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти, обявени за следващата седмица.

06.01.2017 г.
ЧЕЗ ИЗПОЛЗВА УСТРОЙСТВА ЗА МОНИТОРИНГ НА МРЕЖАТА И ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти, обявени за следващата седмица

ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти на електроразпределителната мрежа на територията, обслужвана от дружеството, обявени за следващата седмица. До нормализиране на метеорологичната обстановка и за осигуряване комфорта и сигурността на гражданите, Дружеството ще извършва само неотложни дейности по електроразпределителната мрежа като авариен ремонт на енергийни съоръжения и подмяна на повредени електромери.
Продължава...
 
06.01.2017
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 241 - 248 от 482

© 2017 Община Кюстендил