Последни новини

25.08.2016
      В изпълнение на т.8.15 от Решение на Общински съвет – Кюстендил № 186 от 02.06.2016 г. оповестяваме чрез интернет страницата на общината информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на общината и на правата, свързани с ценни книжа. Документа можете да намерите тук.
 
25.08.2016
      Традиционното автомобилно състезание „Планинско изкачване Осогово“ – Кюстендил, ще се проведе на 27-28 август 2016г. Мероприятието е VI ти кръг от Българския автомобилен шампионат по Планинско изкачване. За поредна година организатор е Благоевградският автомобилен спортен клуб „ДИАМО”, Българска федерация по автомобилен спорт със съдействието на Община Кюстендил и партньори. На 27.08.2016г., за времето от 08:30 часа до 13:30 часа. на площад „Велбъжд“ ще има преглед и представяне на автомобилите и пилотите и откриване. Стартът на състезанието е на 28.08.2016 г. в село Богослов, а финалът в местността „Студен Кладенец”.
 
24.08.2016

    ОБЯВЛЕНИЕ


   Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №158, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2016 г.,  Протокол №7, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ конкретизиране на устройствените показатели и характеристики в обхвата на ПИ 41112.525.18, местност Хисарлъка по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, във връзка с обновяването и реконструкцията на зоологическата градина с предназначение на имота – „За Зоопарк”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ. Разрешава се провеждането на процедура по реда на Закона за горите за изключване от горски фонд на терена от ПИ 41112.525.18, попадащ в горска територия (Лесопарк „Хисарлъка“ в обхвата на одобрения Лесоустройствен проект (ЛУП).

   Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Община Кюстендил. Заявление Вх. №32-00-54/ 22.08.2016 г.

   Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
24.08.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

        Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-727/08.08.2016 г. на Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :     

        Да се изработи проект за изменението на действащ подробен устройствен  план за застрояване  (ПУП – П3) в обхвата на  УПИ ХІ - 1557, кв. 310 по действащия план за регулация на гр. Кюстендил при спазване на устройствени показатели отговарящи  на чл. 19 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, при устройствена зона със средна височина ( Жс) както следва :

        Начин на застрояване – свързано (д)
        Максимална етажност /височина/  – до 4 ет. /до 15 м./
        Плътност на застрояване – от 25% до 70%
        Озеленена площ – от 30% до 50%, като една трета трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
        Интензивност на застрояване (Кинт.) – от 1,0 до 2,0 и одобрява заданието за проектиране.
       
        Възложител на проекта за ПУП-ПЗ е "Булплан Диневи" ООД с управител Пламен Жеков Динев от гр. Кюстендил

   

 
22.08.2016
 
19.08.2016
Продължава...
 
19.08.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
18.08.2016
     Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседанията на комисиите по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 241 - 248 от 321

© 2017 Община Кюстендил