Последни новини

21.11.2016

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на един социален работник в ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
17.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Собствениците на ПИ №41112.525.43 и 41112.525.44, гр. Кюстендил, местност Хисарлъка по Кадастралната карта на гр. Кюстендил.
    Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-1043/10.11.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
поземлен имот извън границите на урбанизираната територия с идентификатор 41112.525.37, местност Хисарлъка в землището на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за ниско етажно жилищно застрояване“.
Продължава...
 
17.11.2016
      Община Кюстендил, съвместно с отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД – гр.Кюстендил, организират кампания за безвъзмездно кръводаряване с цел набиране на доброволци в помощ на нуждаещите се.

      Осигуреният екип от отделението по трансфузионна хематология за кръвовземане ще бъде на разположение на всички желаещи дарители на 22.11.2016г. (вторник) от 09:30 часа до 14:00 часа в залата на Килийното училище – гр.Кюстендил.
 
17.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
До
Маргарита Благоева Дойчинова
от гр.София, ж.к. „Дървеница” №40, вх. А, ет. 5, ап. 13
 
    На основание §4л от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28а, ал. 1 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-00-929 от 12.10.2016 год. на Кмета на Община Кюстендил е одобрена базисната оценка на част от поземлен имот № 16141.100.42 с ползвател Мария Йорданова Вучкова в местност Ракевица (Влахов дол), землище на с. Горна Брестница по плана на новообразуваните имоти, раздадени по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в размер на 100 кв.м. и пазарна оценка в размер на 157 кв. м. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд гр. Кюстендил.
 
17.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 
    Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Правилник за устройството и дейността на обединен детски комплекс Кюстендил” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 30 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
16.11.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №329, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2016 г.,  Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територия-та на имота от „нива“ в „За производствено – складови дейности“ и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) в обхвата на ПИ 000999 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост и одобрява заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Валери Божилов Славков. Заявление Вх. №УТ 1569/ 29.09.2016 г.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.11.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №328, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2016 г., Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За малкоетажно жилищно строителство”, като е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за пра-вила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 025034,  местност Куртевите, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

      Искането е направено със заявление вх. №УТ1452/10.09.2016 г. от Никола Иванов Младенов от гр. Кюстендил.

      Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
14.11.2016

­

  
Благотворителен фолклорен концерт в помощ на 3-годишния Валентин

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 241 - 248 от 426

© 2017 Община Кюстендил