Последни новини

31.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
28.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд може да видите тук.
Продължава...
 
28.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова
ж.к. ,,Люлин”, бл.09, вх.А, ет.2, ап.8
гр. София

2. Весела Крумова Митова
Район ,,Витоша”, кв.,,Симеоново” Ул. ,,Бор”, №21
гр. София
 
Продължава...
 
26.10.2016
График на обученията на СИК, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил, гр. Кюстендил

 
26.10.2016

      Списък с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на пет социални работника, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
26.10.2016
РЕШЕНИЕ № 305
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016г.
Продължава...
 
26.10.2016
Р Е Ш Е Н И Е

№ 64/ 21.10.2016г.

На основание чл.4, ал.4, чл.32, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.4, ал.1, чл.5, ал.4, чл.8, ал.5 и чл.9 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, в изпълнение на Решение № 295, Протокол № 13 от 29.09.2016 г. на Общински съвет- Кюстендил с  настоящото            

О Т К Р И В А М

процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на „ДДД-КЮСТЕНДИЛ“ ЕООД, гр. Кюстендил“.

 
Продължава...
 
25.10.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 134, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение №315/30.05.2013 г. на Общинския съвет - Кюстендил е изготвен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поречието на река Банщица, гр. Кюстендил в обхват, територията, прилежаща към реката, улици – улица „Сливница”, бул. „Македония” от осова точка 149, през осови точки 318 и 1018, ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до осова точка 496.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 241 - 248 от 406

© 2017 Община Кюстендил