Последни новини

21.09.2016
 
21.09.2016
 
21.09.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №282, прието на заседание проведено на 31.08.2016 г. с Протокол №12, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план –план регулация (ПУП-ИПР), съгласно представената скица предложение в обхвата на УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А, УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и ул. ,,Ракла” от плана за регулация на кв. ,,Запад”, гр. Кюстендил и изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112А, кв. Запад, гр. Кюстендил при следните устройствени показатели, съгласно чл. 20 от Наредба №7/22декември. 2003г:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №287, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г. и Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметрите на застрояване, както следва:

Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №281, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За обществено обслужващи и рекреационни дейности” и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №280, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г.,  Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение имота от „За друг курортно рекреационен обект“ в „За обществено обслужващи и рекре-ационни дейности“ и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности в обхвата на ПИ 41112.39.52 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
21.09.2016
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 241 - 248 от 356

© 2017 Община Кюстендил