Последни новини

12.07.2016
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61, ал.2 от АПК, съобщава на всички заинтересувани лица :

ДО НАСЛЕДНИКА НА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНТОВ:
КИРИЛ  ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА ІІІ ЧАСТ
№341, ВХ. В, ЕТ. 6, АП. 62
ГР. СОФИЯ

ДО НАСЛЕДНИКА НА СПИРИДОН ПЕТРОВ ПРАПОРСКИ:
МАРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
Ж.К .ЛЮЛИН №110Г, ЕТ.7,АП. 97
СОФИЯ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Продължава...
 
07.07.2016
                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Днес, 07.07.2016г., Временната комисия за номинациите на кандидати за Обществен посредник, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по  решение № 212/30.06.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

                                            РЕШЕНИЕ:

      1.Обявява началото на процедурата по номинации и избор на Обществен посредник на Община Кюстендил.
Продължава...
 
07.07.2016
Заповед №РД-00-608/30.06.2016г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн "Рай", намиращ се в хотелски комплекс "Рай", с. Жиленци може да видите тук.
Продължава...
 
06.07.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 1246, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00- 593/24.06.2016г., Кметът на общината е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-Г1Р) и (ПУП-ПЗ) в следния териториален обхват:
Продължава...
 
06.07.2016
      Съобщение по чл.61, ал.3 от Aдминистративнопроцесуалния Kодекс

      На осн. §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПЗР НА ПМС №234/16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Община Кюстендил съобщава на Никола Петров Стоянов от гр.София и Димитър Георгиев Стоянов от гр. Кюстендил, че е издадена Заповед №РД-00-503/01.06.2016г. от кмета на община Кюстендил, с която е одобрена оценката на предоставената за ползване от Гергана Александрова Миланова земеделска земя от 122 кв.м., представляваща част от ПИ 41112.83.354 (с обща площ 594 кв.м.) по плана на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Гола Велика, землище на гр.Кюстендил. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез община Кюстендил пред Районен съд гр.Кюстендил по реда на АПК.
 
05.07.2016
      Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност автомобилното движение на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
      Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 Следваща > Последна >>

Резултати 241 - 248 от 286

© 2017 Община Кюстендил