Последни новини

07.04.2017

   
   
Днес 07.04.2017 г. (петък) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. март 2017 г. и Заявление с вх. № 94-00-1416/29.03.2017 г. по описа на деловодството на Община Кюстендил и вх. № 280/04.04.2017 г. по описа на ЦПУ и реши:
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №453, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV  за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”.
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №454, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на водопровод за претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС".
Продължава...
 
05.04.2017
      Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-260/03.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил  е разрешил  да се изработи  проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР ) в следния териториален обхват:
Продължава...
 
05.04.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-259/03.04.2017г., Кметът на общината е разрешил да се изработи  проект за изменение на действащ подробен устройствен план-изменение плана за регулация (ИПУП-ПР) в следния териториален обхват:
Продължава...
 
03.04.2017
Във връзка със Заповед №РД-000-258/03.04.2017г.
   
О Б Я В Я В А М :

набиране на документи за подбор на един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, който ще предоставя социалната услугата „приемна грижа” по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място гр. Кюстендил и обхват на дейността: Област Кюстендил – общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.
Продължава...
 
31.03.2017
  Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.
Продължава...
 
30.03.2017
                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                       На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА
УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ
УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Ж.К. ,,САМОРАНОВО” №18, ВХ. 13, ЕТ. 3, АП. 42
ГР. САМОКОВ
ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ 
Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ
УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ
Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ
ДО ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
УЛ. ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ” 106, ВХ.Б, ЕТ. 1, АП. 42
ГР. ПЕРНИК
ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 25 - 32 от 356

© 2017 Община Кюстендил