Последни новини

03.10.2017

     Община Кюстендил обявява прием на документи за финансиране на 2 (две) семейства/двойки с репродуктивни проблеми за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция.

     Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Продължава...
 
Дни за превенция на диабета
02.10.2017

На 2 и 3 октомври 2017г. от 9.30- 17.00 часа на площад "Велбъжд" 1 до Арката ще се състои безплатно измерване на:

- кръвна захар

- холестерол

- кръвно налягане

 
02.10.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 02.10.2017г.

до: Горан Симонов, Тони Костоски, Киро Коцев, Ангелчо Стойчев, "Нико Власт 7" ЕООД, Деян Стояноски, Ненад Младенович, Владо Колевски

 
02.10.2017

     Днес 02.10.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. септември 2017 г.

    Комисията след разглеждане на постъпилите Заявления и приложените документи реши:

 

Продължава...
 
27.09.2017

Обява за порвеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждансдки средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. във военните формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Асеновград, Ямбол И София

Войнишки вакантни длъжности-1

Списък на вакантни длъжности за войници в 101- ви алпийски полк -Смолян

Войнишки вакантни длъжности-2

Списък на вакантни длъжности за войници от военни формирования 54060- Благоевгра и 54990- Враца

Войнишки вакантни длъжности-3

Списък на вакантни длъжности за войници В 4- ти артилерийски полк- Асеновград

Войнишки вакантни длъжности-4

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100- Ямбол

Войнишки вакантни длъжности-5

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610- София

Войнишки вакантни длъжности-6

 

 
27.09.2017

     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-843/19.09.2017 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
     Да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ I – 87 и УПИ II – 88 в кв. 26, по действащия план за регулация на с. Граница, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
     Възложител на проекта за ИПУП-ПР са Станка Атанасова Цветкова, Гюргена Илиева Такова, Анна Илиева Филипова, Йордан Илиев Шуманов и Олег Мирчов Иванов, гр. Кюстендил.
     Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
26.09.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс


ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МАНКИН ОТ СЕЛО СЛОКОЩИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ДО ТОДОР КРАСИМИРОВ ГОНЕВ
УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 10, ЕТ. 7, АП. 28
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-626/03.06.2017г. на Кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване от Павел Николов Бозовайски земеделска земя от 500 кв. м., представляваща ПИ 67461.70.68 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност ,,Саманли баир”, землище на с. Слокощица, община Кюстендил.

 
25.09.2017

     Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното: Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за следната длъжност: 1. Управител – 1 щ. бр.

Повече информация може да видите тук

Документите за участие може да видите тук

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 25 - 32 от 511

© 2017 Община Кюстендил