Последни новини

24.11.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 27 ноември - 01 декември 2017 г.

 
24.11.2017

О Б Я В Я В АНа основание Заповед № РД-00-1039/22.11.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Незастроен, урегулиран поземлен имот VІІ - 5, кв.1 по ПУП на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 855.00 (осемстотин петдесет и пет) кв. метра - начална тръжна цена 7180 лева, без ДДС.
2. Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV-388, кв. 51 по ПУП на с. Раждавица, oбщ. Кюстендил, с площ 660.00 /шестстотин и шестдесет / кв.метра- начална тръжна цена 6070 лева, без ДДС.
Търга ще се проведе на 30.11.2017 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 07.12.2017 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 28.11.2017 год., включително и до 05.12.2017 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 28.11.2017 год., включително и до 05.12.2017 год. включително – за повторния търг.

 
23.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с предстоящо освобождаване на директор на дирекция «ФСДБ и гл.счетоводител» и Заповед №РД-00-1034/20.11.2017г.

О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността директор на дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация - Община Кюстендил.
Наименование на длъжностното ниво по КДА - ръководно ниво 6Б.

 

Продължава...
 
22.11.2017

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за имот попадащ в имот ПИ №045003, местност ,,Табларски рид”, землище с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 161141, община Кюстендил, област Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол от 16.08.2017 г. от комисия, назначена със Заповед №РД-22-213 от 14.08.2017 г. на Областния управител на Област Кюстендил.
В регистъра към ПНИ новообразуваният ПИ №104.57 е записан на Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил, а ПИ №104.58 е проектен път с идентификатор №104.58 в границите на имот с №045003 от КВС на с. Горна Брестница.
Възложител е Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 84/ 20.10.2017 г.
Проектите се намират в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

 
22.11.2017

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-1023/14.11.2017 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
Да се изработи проект за ИПУП - ПР в следния териториален обхват:
УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” в кв. 308 по плана на гр. Кюстендил
и проект за ИПУП - ПЗ в обхвата на новообразувани:
УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” и УПИ X – „За административни, здравни и социални дейности”, кв. 308 на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проектите е Община Кюстендил.
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
22.11.2017

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1024/ 14.11.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ I - „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и образуване на нов УПИ II -2391 в кв. 329а по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със Заданието за проектиране се предвижда изменение на границите на УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и на улично-регулационната линия на същия откъм улица с о.т. 798-797 (ул. „Ст. планина“) и прокарване на нова задънена улица с о.т. 895а -895б – 895в. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Продължава...
 
20.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

До Владимир Лазаров Илиев, собственик на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №2
До Йоана Василева Цветанова, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №4
До Живко Методиев Гошев, собственик на апартамент №5, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Димитър Георгиев Кръстев, собственик на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Богомил Методиев Иванов, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Даниел Сашов Петров, Райна Ангелова Петрова и Мария Сашова Петрова, собственици на апартамент №2, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Калина Георгиева Митова и Георги Давидков Митов, собственици на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №8
До Александър Борисов Гогев, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №10
До Анета Борисова Гъркова-Джорджевич и Верка Борисова Гъркова, собственички на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №10

 

Продължава...
 
20.11.2017

СПРАВКА
ЗА

постъпило предложение по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

    Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения становища и възражения, на 18.10.2017 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове.

     В нормативно определения 30 – дневен срок е постъпило едно предложение за изменение на разработения проект.

 

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 17 - 24 от 562

© 2017 Община Кюстендил