Последни новини

14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №701, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. , Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно строителство” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е с обхват поземлен имот №76.174 от плана на новообразуваните имоти за местност Влахов дол, землище на с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 

Продължава...
 
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №702, прието на заседание на Общинския съвет-Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. и Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №010017, местност ,,Кортовица”, в землището на с. Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, Община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от ,,земеделска” в ,,неземеделска”- за стопанска сграда и гараж и съобразен със изискванията на чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи отговарящи на устройствената зона с малка височина (Жм).

Продължава...
 
13.02.2018

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил - 2018г и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проектът и мотивите към него, можете да видите тук.

 
13.02.2018

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект на Наредба за прием на ученици първи клас в училищата на територията на Община Кюстендил и мотиви към нея. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проектът и мотивите към нея, можете да видите тук.

 
12.02.2018

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

    Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следната длъжност:

1. Социален работник – 1 щ. бр.

 

Продължава...
 
Претендентки за титлата "Девойка Кюстендилска пролет 2018"
12.02.2018

     На 9 февруари се проведе предварителен кръг за избор на "Девойка Кюстендилска пролет 2018". От 25 записали се девойки за участие, пред комисията се представиха 23.
За титлата тази година ще се борят 14 претендентки. Конкурсът ще се проведе на 17 март на площад "Велбъжд" от 19:00 часа. Имената на 14-те девойки са както следва:

Продължава...
 
12.02.2018

СПРАВКА
за постъпили предложения по проект на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс , град Кюстендил.


   Проектът на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс, град Кюстендил., заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 11.01.2018 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
   В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
   Няма неприети предложения по горецитирания проект на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс , град Кюстендил.

 
12.02.2018

СПРАВКА
за постъпили предложения по проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г.

   Проектът на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г., заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 12.01.2018 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
   В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
   Няма неприети предложения по проекта на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 17 - 24 от 641

© 2018 Община Кюстендил