Последни новини

22.11.2017

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за имот попадащ в имот ПИ №045003, местност ,,Табларски рид”, землище с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 161141, община Кюстендил, област Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол от 16.08.2017 г. от комисия, назначена със Заповед №РД-22-213 от 14.08.2017 г. на Областния управител на Област Кюстендил.
В регистъра към ПНИ новообразуваният ПИ №104.57 е записан на Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил, а ПИ №104.58 е проектен път с идентификатор №104.58 в границите на имот с №045003 от КВС на с. Горна Брестница.
Възложител е Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 84/ 20.10.2017 г.
Проектите се намират в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

 
22.11.2017

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-1023/14.11.2017 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
Да се изработи проект за ИПУП - ПР в следния териториален обхват:
УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” в кв. 308 по плана на гр. Кюстендил
и проект за ИПУП - ПЗ в обхвата на новообразувани:
УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” и УПИ X – „За административни, здравни и социални дейности”, кв. 308 на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проектите е Община Кюстендил.
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
22.11.2017

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1024/ 14.11.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ I - „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и образуване на нов УПИ II -2391 в кв. 329а по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със Заданието за проектиране се предвижда изменение на границите на УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и на улично-регулационната линия на същия откъм улица с о.т. 798-797 (ул. „Ст. планина“) и прокарване на нова задънена улица с о.т. 895а -895б – 895в. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Продължава...
 
20.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

До Владимир Лазаров Илиев, собственик на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №2
До Йоана Василева Цветанова, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №4
До Живко Методиев Гошев, собственик на апартамент №5, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Димитър Георгиев Кръстев, собственик на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Богомил Методиев Иванов, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Даниел Сашов Петров, Райна Ангелова Петрова и Мария Сашова Петрова, собственици на апартамент №2, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Калина Георгиева Митова и Георги Давидков Митов, собственици на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №8
До Александър Борисов Гогев, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №10
До Анета Борисова Гъркова-Джорджевич и Верка Борисова Гъркова, собственички на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №10

 

Продължава...
 
17.11.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 17.11.2017г.
до: Сашо Арсоски, Николче Давчев, Апостолис Кукурава, "ДЕНИ- КОМЕРЦ" ООД, Александар Божиновски, Иван Николов, Марян Сандев, Иван Василев, Никица Марковски, Спаско Пенев, Гьокица Милановски, Горан Димовски, Йовица Янев

 
17.11.2017

     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кюстендил (Приета с Решение №526/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил) и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите към него може да видите тук.

 
15.11.2017

Заповед №РД-00-1019/14.11.2017г. на Кмета на община Кюстендил във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца /грип/ по птиците в области Добрич и Хасково и предприемане на конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на община Кюстендил може да видите тук.

 
15.11.2017

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №620/26.10.2017 г. на Общински съвет - Кюстендил е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: „Въздушно ел. захранване НН на автокъща, автосервиз и офиси“, находящи се в ПИ 032155, местност Мичевица, землище с. Слокощица, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС), преминаващо през ПИ 41112.31.35, 41112.28.138 и 41112.28.119 по КККР на гр. Кюстендил и ПИ 0.505 по КВС на с. Слокощица .

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 541

© 2017 Община Кюстендил