Последни новини

15.12.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18-22 декември 2017 г.

 
15.12.2017

О Б Я В А


Със заповед № РД-00-1127/15.12.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 21.12.2017 година от 14,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

 

Продължава...
 
14.12.2017

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК до наследниците на Любен Георгиев Манкин, с. Слокощица, община Кюстендил:

ДО ТОДОР КРАСИМИРОВ ГРОНЕВ
УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 10, ЕТ. 7, АП. 28
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДО КАТЯ БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА
Ж. К. АРКАТА №21, ЕТ. 2, АП. 6
ГР. РАДОМИР
ОБЩ. ПЕРНИК

Продължава...
 
13.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до До Светла Тончева Яньова, Теменужка Илиева Радованова и Валентина Иванова Киркова, наследнички на Кирил Тасев Казачки, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил

Продължава...
 
13.12.2017

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА
ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-00-1083/07.12.2017г.
на Кмета на Община Кюстендил

Р Е Ш И:

ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация при Община Кюстендил кандидатите:

1. АДРИЯНА ЗДРАВКОВА МАТУСКА-ГЕОРГИЕВА
2. МАРГАРИТА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация при Община Кюстендил кандидата:

1. ПЕТЯ ТОДОРОВА НИНОВА

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ: Не притежава изискуемия минимален професионален опит за заемане на длъжността

 

Продължава...
 
13.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

До Камелия Добринова Петрова от гр. София, ул. „Ладога” №5,
До Николай Иванов Главев от с. Драговищица, общ. Кюстендил,
До Виолета Тодорова Савова от с. Рани луг, общ. Трън,
До Даньо Атанасов Клинков от гр. София, бул. „Драган Цанков“ №59
До Калин Атанасов Клинков от гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №54
До Камелия Кирилова Иванова от гр. София, ж.к. „Дианабад“ №39
До Иванка Кирилова Кацарска от гр. София, ж.к. „Дианабад“ №39

Община Кюстендил на основание чл.13а, ал. 6, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) Ви уведомяваме, че е изготвен помощен план за възстановяване на собствеността на поземлен имот 1001 в кв. 76, землище на с. Драговищица, общ. Кюстендил, попадащ върху УПИ VIII-1001. Поземленият имот е собственост на наследниците на Гюра Стоянова Къртева.
Възложител на проекта е Стоян Тодоров Къртев.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
В 30-дневен срок от съобщаването заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до Кмета на община Кюстендил, съгласно чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ.

 
13.12.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1072/ 01.12.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР), подробен усттройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) и работен устройствен план (РУП) в следния териториален обхват:
УПИ V и УПИ VIII в кв. 1 по плана на стопански двор с. Слокощица, общ. Кюстендил. С предложението за ИПУП-ПР се предвижда обединяването на УПИ V и УПИ VIII в кв. 1 и образуване на нов УПИ V – „за производствено складови дейности“. Със скица -предложение за ПУП-ПЗ се определят ограничителните линии на застрояване и устройствени параметри на новообразувания урегулиран имот.
Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Възложител за изработване на ИПУП-ПР, ПУП-ПЗ и РУП е „НЕСТАНДАРТ“ ООД гр. Кюстендил. Заявление Вх. №УТ 1824/17.11.2017 г.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
12.12.2017

За 18-та поредна година Община Кюстендил, съвместно с „Дарик радио“, организира церемонията по награждаването на „Спортист на Кюстендил“. Наградени, със специално изработен за церемонията плакет, ще бъдат всички спортисти, които са под №1 в своя спортен клуб. Отличени ще бъдат и спортисти с увреждания, както и състезатели на нови спортни клубове, които са в процес на регистрация. 26 спортни клуба направиха предложения за “Спортист на Кюстендил 2017”. Всички те са регистрирани по законовия ред и развиват дейност на територията на Община Кюстендил. Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 21.12.2017 г. /четвъртък/ от 12:00 часа в кафе-сладкарница „Шампиони“ на спортен комплекс „Осогово”.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 562

© 2017 Община Кюстендил