Последни новини

22-то заседание на Общински съвет - Кюстендил
29.06.2017
Излъчването , може да видите тук. (За да чувате звук, задължително използвайте браузър Internet Explorer под Microsoft Windows операционна система. Също така ActiveX контролите на Internet Explorer-a трябва да са отключени (Опции за Интернет - Интернет - Ниво по избор - Разрешаване / Подкана ; при Английско меню - Internet Options - Security - Internet - Custom Level - всички отметки на бъдат на Enable или Prompt) и при изскачане на Plug-in "Mobotix" да бъде инсталиран. След което рестирайте браузъра и заредете страницата на ново). По долу прилагаме подробен снимков материал за отметките, стъпка по стъпка.
Продължава...
 
29.06.2017
     Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Йоле Стояновски, "ДЕЛЛКО СБ" ООД, "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД, Стойко Димитриев, Тасе Бошев, Красимир Калоянов Евтимов, Здравка Захариева Димитрова, "КАРАНФИЛОВСКИ" ЕООД, Иван Райчов Янев, Румен Николов Велинов, Иван Стаменов, Детелин Красимиров Йорданов  може да видите тук
 
28.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №94-00-2970/28.06.2017 г.

ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СОКОЛОВ
УЛ. ,,АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ


 
Продължава...
 
26.06.2017
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ - УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ - Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ - УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - Ж. К. ,,СВОБОДА” №3, ВХ. 3,ЕТ. 6, АП. 108
ГР. СОФИЯ
          
ДО ДИАНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА - УЛ. ,, АНТИМ І” №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ - Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ

ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА - УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР  
           
 
Продължава...
 
22.06.2017
     Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява осигурените лица, които разполагат с 12- цифрен персонален идентификационен код, че електронните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубриката Е-услуги/Справки/Справки по ЕГН и ПИК на НАП. Списъкът на електронните услуги може да видите тук
 
21.06.2017
     Със Заповед № РД-00-564/21.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.06.2017 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
21.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-560/ 21.06.2017  г. Кметът на община Кюстендил е разрешил изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на кв. 25.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация в обхвата на кв. 25 от плана на  гр. Кюстендил се проектира нова улица и се обособяват новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б, както следва:
   - В новообразувания кв. 25 се предвижда новообразуваният УПИ I да  бъде отреден „За комплексно жилищно строителство, озеленяване, спорт и атракции, паркинг и трафопост”, а УПИ II, III, IV и V да са „За жилищно строителство”, разположени непосредствено до новопроектираната улица. 
   - В новообразувания кв. 25Б се предвижда да се проектират нови  УПИ I, II и V - „За комплексно жилищно строителство”; УПИ III - „За трафопост” и УПИ IV - „За балнеосанаториум”.
Продължава...
 
21.06.2017
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Стевче Тополчанец, Таня Кирилова Стойнева, Горан Димич  може да видите тук
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 408

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил