Последни новини

28.04.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 02-05 май 2017 г. може да видите тук
 
28.04.2017
Заповед за право на преминаване през частен имот на наследници на Филка Якимова Недялкова може да видите тук.
 
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-341/25.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
 
Продължава...
 
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-335/24.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 09.05.2017 година от 11,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и общински терен за поставяне на рекламно-информационни елементи при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и Решение №441/31.03.2017г. на Общински съвет – гр. Кюстендил:
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-329/20.04.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи  план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в следният териториален обхват:

Продължава...
 
26.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-322/19.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР ) в следния териториален обхват: УПИ І-162 и УПИ ІV-234 в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно, община Кюстендил, като се предвижда УПИ І-162 и УПИ ІV-234 да се обединят и новообразуваният УПИ І в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно да бъде отреден за поземлени имоти 162 и 234.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 24.03.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-20-90 от 24.03.2017 г. на областния управител на област Кюстендил.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В А

От 27.04.2017г. в Община Кюстендил започва записването на лица с постоянен адрес в гр. Кюстендил, желаещи да добиват строителна дървесина и дърва за огрев за собствени нужди без право на продажба от общинските и държавните гори съгласно чл.111, ал.5 и 6 от закона за горите за отоплителен сезон 2017/2018год. В списъка ще се записва по един член на домакинство.
Максималното количество дърва за огрев е до 10 пространствени кубически метра иглолистни или широколистни.
Записването ще се извършва в стая №47 в Община Кюстендил до 30.06.2017год.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 356

© 2017 Община Кюстендил