Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

Структура

Структура на Общинска администрация - Кюстендил 
 

Органограма 2018г.

 

А.КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Зам. кмет "Икономика и финанси" 
Зам. кмет "Инвестиционна политика" 
Зам. кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти"
 

Кметове на кметства
Кмет на с. Багренци 

Кмет на с. Берсин
Кмет на с. Богослов
Кмет на с. Вратца
Кмет на с. Гирчевци
Кмет на с. Горна Гращица
Кмет на с. Граница
Кмет на с. Гърляно
Кмет на с. Гюешево
Кмет на с. Дворище
Кмет на с. Долна Гращица
Кмет на с. Драговищица
Кмет на с. Жабокрът
Кмет на с. Жиленци
Кмет на с. Коняво
Кмет на с. Копиловци
Кмет на с. Лозно
Кмет на с. Николичевци
Кмет на с. Нови чифлик
Кмет на с. Пиперков чифлик
Кмет на с. Радловци
Кмет на с. Раждавица
Кмет на с. Скриняно
Кмет на с. Слокощица
Кмет на с. Соволяно
Кмет на с. Стенско
Кмет на с. Таваличево
Кмет на с. Търновлаг
Кмет на с. Шишковци
Кмет на с. Ябълково

Кметски наместници

Кметски наместник с. Блатец, с. Леска, с. Лисец и с. Дождевица
Кметски наместник с. Бобешино, с. Жеравино, с. Коприва и с. Црешново
Кметски наместник с. Буново
Кметски наместник с. Горановци и  с. Полетинци
Кметски наместник с. Горна Брестница
Кметски наместник с. Горно Уйно и с. Долно Уйно
Кметски наместник с. Ломница, с. Гурбановци, с. Ивановци, с. Режинци и с. Чудинци
Кметски наместник с. Долно село, с. Ръсово и с. Цървендол
Кметски наместник с. Каменичка Скакавица
Кметски наместник с. Катрище
Кметски наместник с. Мазарачево и с. Кършалево
Кметски наместник с. Лелинци и с. Търсино
Кметски наместник с. Ново село, с. Савойски, с. Сажденик и с. Цървена ябълка
Кметски наместник с. Полска Скакавица
Кметски наместник с. Преколница
Кметски наместник с. Цървеняно
Кметски наместник с. Раненци
Кметски наместник с. Церовица и с. Кутугерци
Кметски наместник с. Шипочано и с. Гърбино

Кметски наместник с. Грамаждано

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Ръководител на звено за вътрешен одит
Вътрешен одитор

Стажант одитор


ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Б. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Началник отдел

Главен експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Технически сътрудник "Секретар"
Главен експерт "Информационно обслужване"
Главен експерт "Информационно обслужване"

Главен специалист "Информационно обслужване"
Технически сътрудник "Домакин"
Изпълнител "Снабдител"
Изпълнител "Поддръжка сгради"
Главен специалист "Личен състав"
Главен специалист "Временна трудова заетост"
Старши специалист "Охрана на труда и организатор"

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕСГРАОН"
Началник отдел

Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
Директор на дирекция и главен счетоводител
Главен експерт - зам. главен счетоводител
Главен експерт "Бюджет и финанси"
Старши експерт "Бюджет и финанси"
Младши експерт "Бюджет на образованието"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител - Касиер
Старши счетоводител - Касиер

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция и главен юрисконсулт

Старши юрисконсулт
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Технически сътрудник "Секретар"

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Началник отдел
Главен експерт "Обществени поръчки"
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
Главен специалист "Протокол"
Главен специалист "Връзки с обществеността"

ЗВЕНО "ОРГАНИЗАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Главен експерт "Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет"


В. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
Началник отдел

Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител - Касиер-приходи
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция

Юрисконсулт
Старши специалист "Отдаване под наем на общ. собственост, общински дружества и предприятия"
Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост"
Главен експерт "Отдаване под наем на общинската собственост"
Старши специалист "Отчуждаване и продажби"
Старши специалист "Актуване на общинска собственост и поддържане на архива"
Старши специалист "Отдаване под наем на общинската собственост"
Главен експерт "Лесничей"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Главен експерт "Земеделие"
Старши експерт "Стопански дейности"
Главен специалист "Стопански дейности"
Главен експерт "Организация на транспорта"
Главен експерт "Организация на обществения транспорт"

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел

Главен експерт "Устройствено планиране"
Старши експерт "Устройство на територията"
Старши експерт "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Поддържане на планове"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Устройствено планиране"

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО "
Началник отдел
Старши експерт "Инвестиционно проектиране"
Старши експерт "Зелена система"
Главен специалист "Технически архив"
Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"
Старши специалист "Инвестиционно проектиране"

Старши юрисконсулт

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
Началник отдел

Главен експерт "Контрол по строителството"
Главен експерт "Контрол по строителството"
Старши експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"

ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

Началник отдел
Главен експерт "Архитектура и строителство" 
Главен експерт "Архитектура и строителство" 
Старши експерт "В и К"
Старши експерт "Пътно строителство"
Старши експерт "Озеленяване"
Старши експерт "Електрообзавеждане и електрооборудване"
Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"

Старши специалист "Екология"

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Директор на дирекция


ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Началник отдел
Главен експерт "Образование"
Старши специалист "Организатор ИО"
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"
Старши експерт "Младежки дейности"
Старши експерт "Спорт"

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
Началник отдел
Старши специалист "Координатор - направление програми и инф. културна дейност"
Старши специалист "Координатор - направление ХС, читалища"
Старши специалист "Координатор - направление реклама и адм. дейност"
Старши специалист "Координатор - направление дух. развитие и работа с програми"
Старши специалист "Координатор - направление култ. инст. програми на култ. инст."

ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ"
Началник отдел
Главен експерт "Маркетинг"
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"
Старши експерт "Туристическа дейност"
Старши експерт "Публична информация"
Старши експерт "Туристическа реклама"

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Директор на дирекция


ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел

Старши експерт "Социална политика"
Старши експерт "Социални дейности"
Старши експерт "Социални дейности"
Старши експерт "Социални дейности и програми"
Главен специалист "Социални дейности"

Старши специалист "Социални дейности и програми"

ОТДЕЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Началник отдел

Главен експерт "Жилищна политика"
Старши експерт "Жилищна политика"
Главен специалист "Жилищна политика"
Главен специалист "Общински жилищен фонд"
Старши експерт "Здравеопазване"
 
ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"
Началник отдел
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Старши експерт "Подготовка на проекти"
Старши експерт "Подготовка на проекти"
Младши експерт "Технически сътрудник и архив"

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни