Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

Декларации по чл.12, т.1 и т.2

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, фамилия

Декл. чл. 12, т. 1

Декл. чл.12, т. 2

 КМЕТ на Община Кюстендил  Петър Паунов    
 Зам.-кмет "Икономика и финанси"  Надя Каратова    
 Зам.-кмет "Инвестиционна политика"  Росица Плачкова    
 Зам.-кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"  Светослав Василев    
 Зам.-кмет "Социални услуги, програми и проекти"  Радмила Рангелова-Тодорова    
 Кмет на село Слокощица  Румен Калфин    
 Кмет на село Жиленци        Камен Златков    
 Кмет на село Жабокрът     Десислава Стоянова    
 Кмет на село Пиперков чифлик    Стефан Котев    
 Кмет на село Ябълково   Бисер Златков     
 Кмет на село Коняво     Даниела Божилова    
 Кмет на село Лозно  Пламен Матуски    
 Кмет на село Соволяно    Пламен Илиев    
 Кмет на село Багренци   Иван Христов    
 Кмет на село Граница     Лъчезар Гергов    
 Кмет на село Копиловци     Людмила Пухова  

 

Кмет на село Шишковци  Климент Терзийски    
Кмет на село Драговищица   София Плачкова    
Кмет на село Горна Гращица   Румен Чучков    
Кмет на село Николичевци  Спаска Методиева    
Кмет на село Богослов  Румен Веселинов    
Кмет на село Раждавица  Стоян Ръждавички    
Кмет на село Вратца   Валентин Точев    
Кмет на село Таваличево  Даниела Точева    
Кмет на село Гърляно  Венелин Енчев    
Кмет на село Скриняно  Кирил Стоименов    
Кмет на село Гюешево  Татяна Георгиева    
Кмет на село Гирчевци  Александър Йорданов    
Кмет на село Нови чифлик  Гюла Малчова    
Кмет на село Долна Гращица  Екатерина Николова    
Кмет на село Дворище  Руска Кръстева    
Кмет на село Берсин  Емил Емилов    
Кмет на село Стенско  Огнян Янев    
Кмет на село Търновлаг  Благовесна Николова    
Кмет на село Радловци  Цветанка Кьосева    
Кметски наместник  с. Блатец, с. Леска, с. Лисец, с. Дождевица      
Кметски наместник с. Бобешино, с. Жеравино, с. Коприва, с. Црешново Христина Илиева    
Кметски наместник на с. Буново      
Кметски наместник с. Горановци, с. Полетинци Румен Алексов    
Кметски наместник с. Горна Брестница      
Кметски наместник с. Горно Уйно, с. Долно Уйно      
Кметски наместник с. Ломница, с. Гурбановци, с. Ивановци, с. Режинци, с. Чудинци Кирил Георгиев    
Кметски наместник с. Грамаждано Йоана Гогова    
Кметски наместник с. Долно село, с. Ръсово, с. Цървендол Лозан Тасков    
Кметски наместник с. Каменичка Скакавица      
Кметски наместник с. Катрище  Васил Василиев    
Кметски наместник с. Мазарачево, с. Кършалево  Красимир Тодоров    
Кметски наместник  с. Лелинци, с. Търсино  Венета Тодорова    
Кметски наместник с. Ново село, с. Савойски, с. Сажденик, с. Цървена ябълка      
Кметски наместник с. Полска Скакавица  Емил Димитров    
Кметски наместник с. Преколница      
Кметски наместник с. Цървеняно  Виолета Симеонова    
Кметски наместник с. Раненци  Мирослав Малинов    
Кметски наместник с. Церовица, с. Кутугерци      
Кметски наместник с. Шипочано, с. Гърбино  Андрей Милев    
Ръководител на звено за вътрешен одит  Николай Иванов    
Вътрешен одитор  Десислава Стойкова    
Стажант одитор  Илонка Иванова    
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР  Борислава Харалампиева    
СЕКРЕТАР      
Началник отдел "КУС и ЧР"  Мирослав Миланов    
Главен експерт "Управление при кризи и ОМП"  Ивайло Чалъков    
Старши специалист "Деловодител"  Ренета Йорданова    
Старши специалист "Деловодител"  Розалия Чобанова    
Старши специалист "Деловодител"  Соня Фотева-Владимирова    
Технически сътрудник "Секретар"      
Главен експерт "Информационно обслужване"  Лилия Станкова    
Главен експерт "Информационно обслужване"  Мирослава Гаврилова    
Главен специалист "Информационно обслужване"      
Технически сътрудник "Домакин"  Тони Веселинов    
Изпълнител "Снабдител"  Светлин Джонев    
Изпълнител "Поддръжка сгради"  Митко Мирков    
Главен специалист "Личен състав"  Христина Христова    
Старши специалист "Охрана на труда и организатор"  Десислава Савова    
Главен специалист "Временна трудова заетост"  Десислава Савова    
Директор на дирекция "ФСДБ"  Маргарита Апостолова    
Главен експерт - зам. главен счетоводител  Светла Цолова    
Главен експерт "Бюджет и финанси"      
Старши експерт "Бюджет и финанси"      
Старши счетоводител      
Старши счетоводител  Мирослава Ранчева    
Старши счетоводител  Станислава Борисова    
Старши счетоводител  Иванка Павловa    
Старши счетоводител  Людмила Кашкина    
Старши счетоводител  Румяна Райчова    
Старши счетоводител  Борислава Стоименова    
Старши счетоводител  Живка Такова    
Старши счетоводител-касиер  Антоанета Пенева    
Старши счетоводител-касиер  Ели Димова    
Началник отдел "АО и ЕСГРАОН"  Таня Атанасова-Здравкова    
Старши специалист "Административно обслужване"  Ева Начова    
Старши специалист "Административно обслужване"  Райна Велинова     
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Силвия Веселинова    
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"  Мариета Илиева    
Старши специалист "Гражданско състояние"  Мариета Кашкина-Андонова    
Старши специалист "Гражданско състояние"  Елза Първанова    
Старши специалист "Гражданско състояние"  Ирина Качанска    
Директор на дирекция "Правни дейности и главен юрисконсулт"  Албена Паунова    
Старши юрисконсулт      
Старши юрисконсулт      
Юрисконсулт  Даниела Кръстева    
Юрисконсулт      
Технически сътрудник "Секретар"  Мая Николова    
Началник отдел "Обществени поръчки"  Десислава Алайкова-Стоева    
Главен експерт "Обществени поръчки"  Ганка Рублева    
Юрисконсулт  Силвия Петрова    
Юрисконсулт      
Юрисконсулт  Ани Шопкина    
Началник сектор "Протокол и връзки с обществеността"      
Главен специалист "Протокол"  Ангелина Иванчева    
Главен  специалист "Връзки с обществеността"  Зоя Александрова    
Главен експерт "Подпом. и осиг. работата на  Общ. съвет"  Аделина Йорданова    
Началник отдел "Местни приходи"  Биляна Станимирова    
Старши "Данъчен инспектор"  Марияна Стоянова    
Старши "Данъчен инспектор"  Соня Христова    
Старши "Данъчен инспектор"  Десислава Помпулска    
Старши "Данъчен инспектор"  Цветелина Райчева    
Юрисконсулт      
Старши специалист "Местни приходи"  Юлия Джонева    
Старши специалист "Местни приходи"  Таня Матуска    
Старши специалист "Местни приходи"  Магдалена Цветкова    
Старши специалист "Местни приходи"      
Старши специалист "Местни приходи"  Румяна Кирилова    
Старши счетоводител  Красимира Кирилова-Панайотова    
Старши счетоводител  Мила Георгиева    
Старши счетоводител-касиер приходи  Маряна Павлова    
Старши юрисконсулт  Мартин Скрипкин    
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"  Емилия Цветкова    
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"  Людмила Яначкова    
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"  Станислава Николова
   
Директор на Дирекция "Икономически дейности"  Аделина Йовева    
Главен експерт "Разпореждане с общ.собственост"  Капка Йорданова    
Главен експерт "Отдаване под наем на общ. собственост"  Галя Милушева    
Старши специалист "Отчуждаване и продажби"  Гергана Аначкова    
Старши специалист "Актуване на общ. собсв. и поддърж. на архива"  Елвира Цонева    
Старши специалист "Отдаване под наем на общ. собственост"  Ваня Михайлова    
Главен експерт "Лесничей"  Анелия Алексова    
Старши специалист "Отдаване под наем на общ. собств. общ. друж. и предприятия"  Кристина Петрова    
Старши специалист "Горски надзирател"  Румен Апостолов    
Старши специалист "Горски надзирател"  Николай Николов    
Старши специалист "Горски надзирател"      
Старши специалист "Горски надзирател"      
Главен експерт "Земеделие"  Екатерина Златанова    
Старши експерт "Стопански дейности"      
Главен специалист "Стопански дейности"  Теодор Георгиев    
Главен експерт "Организация на транспорта"  Георги Борисов    
Главен експерт "Организация на обществения транспорт"  Даниела Бакалска    
Юрисконсулт  Виктория Стамболийска    
Главен архитект  Стояна Чавдарова    
Началник отдел "Кадастър, регулация и УП"  Йордан Тасев    
Главен експерт "Устройствено планиране"  Венцеслав Кръстев    
Старши експерт "Кадастър и регулация"  Иво Иванов    
Старши експерт "Устройство на територията"      
Старши специалист "Поддържане на планове"  Диана Андреева    
Старши специалист "Кадастър и регулация"  Сашка Струканска    
Старши специалист "Кадастър и регулация"      
Старши специалист "Кадастър и регулация"      
Старши специалист "Устройствено планиране"  Елена Стоянова    
Началник отдел "Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството"  Надежда Таринска    
Старши експерт "Инвестиционно проектиране"      
Главен специалист "Технически архив"  Валентина Бояджиева    
Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"  Росица Цветкова    
Старши специалист "Инвестиционно проектиране"  Елка Златкова-Симеонова    
Старши експерт "Зелена система"  Андрей Димитров    
Старши юрисконсулт  Марина Цекова-Христова
   
Началник отдел "Контрол по строителството"  Евгения Петрова    
Главен експерт "Контрол по строителството"  Йордан Трайков    
Главен експерт "Контрол по строителството"  Ели Карамфилова    
Старши експерт "Контрол по строит. и въвежд. в експлоатация"  Елена Тодорова    
Старши специалист "Контрол по строителството"  Райна Спасова    
Старши специалист "Контрол по строителството"  Антоанета Йорданова    
Старши специалист "Контрол по строителството"  Теменужка Методиева    
Старши специалист "Контрол по строителството"  Юлияна Стоименова    
Началник отдел "Капиталово строителство и екология"  Илиян Фусков    
Главен експерт "Архитектура и строителство"  Емил Кирилов    
Главен експерт "Архитектура и строителство"  Румяна Стоянова    
Главен експерт "Екология"  Ирина Велкова    
Старши експерт  "В и К"  Милена Христова    
Старши експерт  "Пътно строителство"  Кирил Арнаудов    
Старши експерт  "Озеленяване"  Велизар Иванов    
Старши експерт  "Електрообзавеждане и електрооборудване"      
Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"  Димитринка Кръстева    
Старши специалист "Екология"  Евгения Дедьова    
Директор на Дирекция "Култура, образование, младежки дейности и спорт"  Нели Петкова    
Началник отдел "Култура и дух. развитие"  Димитринка Укалска    
Старши специалист "Координатор-напр. програми и инф. култ. дейн."  Емануела Дюлгерска-Миланова    
Старши специалист "Координатор-направление ХС, читалища"  Слава Соколова    
Старши специалист "Координатор-направл. реклама и адм. дейност"  Ралица Стойчева    
Старши специалист "Координатор-направл. духовно разв. и раб. с подр."  Любляна Начева    
Старши специалист "Координатор-направл. култ. инст. прогр. на култ. инст."      
Главен експерт "Образование"      
Старши специалист "Организатор ИО"  Татяна Станкова    
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"  Анастасия Бояджиева    
Старши експерт "Младежки дейности"      
Старши експерт "Спорт"  Стоян Стоянов    
Главен експерт "Маркетинг"  Ива Брусарска    
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"  Стоян Дертлийски    
Старши експерт Туристическа дейност"      
Старши експерт "Публична информация"  Десислава Петрова    
Старши експерт "Туристическа реклама"      
Началник отдел "Планиране и подготовка на проекти"  Мила Иванова    
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"      
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Лила Бояджиева    
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"  Детелина Фускова    
Старши експерт "Подготовка на проекти"  Елиза Мандалска    
Старши експерт "Подготовка на проекти"  Десислава Любенова    
Младши експерт "Технически сътрудник и архив"      
Началник отдел "Социални дейности"  Светослава Макенджиева    
Старши експерт "Социална политика"  Ивона Кирилова    
Старши експерт "Социални дейности"  Емилия Иванова    
Старши експерт "Социални дейности"  Росица Амзова-Божкова    
Старши експерт "Социални дейности и програми"      
Главен специалист "Социални дейности"  Анна Стойнева    
Старши специалист "Социални дейности и програми"  Теменужка Горчовска    
Началник отдел "Здравеопазване и жилищна политика"  Васил Велинов    
Главен експерт "Жилищна политика"  Галя Вангелова    
Старши експерт  "Жилищна политика"  Радостина Георгиева    
Старши експерт "Здравеопазване"  Любка Караджова-Ковачева    
Главен специалист "Жилищна политика"  Ивета Христова    
Главен специалист  "Общински жилищен фонд"  Десислава Пилитова    

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни