Начало arrow Устройство на територията arrow Проекти за подробни устройствени планове
Проекти за подробни устройствени планове
20.12.2017

Предварителен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация на местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук. и може да видите тук.

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от местност Лозенски механи, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №31.145, местност ,,Под брега”, землище с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за трасе започващо от последната канализационна шахта/намираща се в западния край на селото и преминаващо през ПИ 0.172/републикански път гр. Кюстендил-гр. Бобов дол/, ПИ47.16 и ПИ 0.295/полски път/ от (КВС), може да видите тук.

 

© 2018 Община Кюстендил