Начало
17.01.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №674 г., прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 29.12.2017г., Протокол №28 , Общинския съвет, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ:
Промяна на начина на трайно ползване на ПИ 41112.86.45 от „за друг вид застрояване” в „за вилна зона” и промяна на предназначението от „земеделска” в „неземеделска” с НТП – „За вилна зона” за ПИ 41112.86.350.

     Свързан начин на застрояване между ПИ 41112.86.45 и ПИ 41112.86.350 от КККР на гр. Кюстендил, предвид бъдещо обединяване на двата имота.
Конкретизиране на устройствените параметри за застрояване, съобразени с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона, „вилна зона”:
• начин на застрояване – свързано между двата имота
• максимална височина - ниско – до7,0 м.
• плътност на застрояване – до 40%
• озеленена площ – минимално 50%, като една втора от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – максимално 0,8
в обхвата на ПИ 41112.86.45 и ПИ 41112.86.350 от КККР на гр. Кюстендил, Община Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил