Начало
13.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до До Светла Тончева Яньова, Теменужка Илиева Радованова и Валентина Иванова Киркова, наследнички на Кирил Тасев Казачки, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил

     На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със заявление вх. №УТ1710/25.10.2017 г. Теменужка Александрова Димитрова и Орлин Владимиров Велинов са внесли за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За градина”, квартал 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ III-272, IV-272, V-274, VI-274, VII-274, VIII-274, IX-274, X-274 и XI-274, кв. 14. Ограничителните линии и параметри за застрояване са определени, спазвайки нормативите на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна зона с малка височина.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил