Начало
22.11.2017

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за имот попадащ в имот ПИ №045003, местност ,,Табларски рид”, землище с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 161141, община Кюстендил, област Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол от 16.08.2017 г. от комисия, назначена със Заповед №РД-22-213 от 14.08.2017 г. на Областния управител на Област Кюстендил.
В регистъра към ПНИ новообразуваният ПИ №104.57 е записан на Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил, а ПИ №104.58 е проектен път с идентификатор №104.58 в границите на имот с №045003 от КВС на с. Горна Брестница.
Възложител е Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 84/ 20.10.2017 г.
Проектите се намират в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил