Начало
22.11.2017

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1024/ 14.11.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ I - „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и образуване на нов УПИ II -2391 в кв. 329а по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със Заданието за проектиране се предвижда изменение на границите на УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и на улично-регулационната линия на същия откъм улица с о.т. 798-797 (ул. „Ст. планина“) и прокарване на нова задънена улица с о.т. 895а -895б – 895в. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ е Михаил Росенов Димитров от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №УТ 1569/04.10.2017 г.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил