Начало
02.11.2017

     Със Заповед №РД-00-1000/02.11.2017 година на Кмета на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2017/2018 година и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

I. Отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година – 2017/2018
1.Земеделски имот № 050015 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,256 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4574/02.11.2016 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
2.Земеделски имот № 042001 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16.558 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4573/02.11.2016 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
3.Земеделски имот № 040002 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Копаро” с общ размер 3,912 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4571/02.11.2016 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
4.Земеделски имот № 040025 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16.948 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4572/02.11.2016 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
5. Земеделски имот № 040001 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Копаро” с общ размер 13,567 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4570/02.11.2016 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
6.Земеделски имот № 024029 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 12,026 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4608/27.02.2017 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
7.Земеделски имот № 024028 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива.”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 45.758 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4607/27.02.2017 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
8.Земеделски имот № 014102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VIII, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15.490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4787/20.10.2017 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;
9.Земеделски имот № 027023 в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12.253 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4125/01.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
10.Земеделски имот № 017031 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия III, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16.363 дка, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;
11.Земеделски имот № 008025 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68.740 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4123/01.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
12.Земеделски имот № 001003 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52.212 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4131/08.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
13. Земеделски имот № 003004 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,853 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4132/08.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
14.Земеделски имот № 004006 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,267 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4133/08.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
15.Земеделски имот № 009015 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,473 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4134/08.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
16. Земеделски имот № 020057 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,760 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4135/08.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
17. Земеделски имот № 010045 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70.227 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4246/17.03.2016 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
18.Земеделски имот № 000369 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Чукарката” с общ размер 12,037 дка, актуван с Акт за общинска собственост №1697/25.03.2009 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
19.Земеделски имот № 001283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „При кръчмата” с общ размер 17,263 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4127/01.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
20.Земеделски имот № 001274 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,520 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4128/01.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
21. Земеделски имот № 006106 в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята при неполивни условия III, находящ се в местността „Долбин” с общ размер 11,978 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4606/27.02.2017 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;
22. Земеделски имот № 000297 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VI, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,630 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4137/09.12.2015 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;
23. Земеделски имот № 107166 в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VII, находящ се в местността „Св. вода” с общ размер 15,926 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4122/01.12.2015 година, с начална тръжна цена 10,00 лв./дка;
24. Земеделски имот № 033043 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VI, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,267 дка, актуван с Акт за общинска собственост №581/14.12.2000 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;
25. Земеделски имот № 015022 в землището на с. Длно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия VI, находящ се в местността „Чулянка” с общ размер 1,508 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4785/20.10.2017 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;
26. Земеделски имот № 019036 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия V, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 18.352 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4563/01.11.2016 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка.
27. Земеделски имот № 008048 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия Х, находящ се в местността „Коприва” с общ размер 14.214 дка, актуван с Акт за общинска собственост №3635/03.11.2014 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка.
28. Земеделски имот № 013097 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия IХ, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20.122 дка, актуван с Акт за общинска собственост №3785/04.05.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка.

II. Отдаване под аренда на земеделска земя за създаване на трайни насаждения за срок от 10 години
29. Земеделски имот № 010005 в землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия V, находящ се в местността „Чавко поле” с общ размер 2.501 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4171/12.02.2016 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които:
1)са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година;
2)са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
3)не са обявени и не се намират в производство по несъстоятелност;
4)не се намират в ликвидация;
5)нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и държавни задължения, освен ако компетентния орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
Обстоятелствата по т.5 на предходната алинея се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.1, 2, 3 и т.4 с декларация;
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се определя наемателя, наемната цена, условията и сроковете за плащането.
     Заповедта се издава в 7-дневен срок от получаването на протокола от тръжната комисия, обявява се на видно място в сградата на общината и може да се обжалва от останалите участници по реда на ГПК.
     След влизане в сила на Заповедта, Кметът на общината в 14-дневен срок сключва договор за наем с определения наемател. В договора задължително се включват условията при които е спечелен публичния търг.
     За целта да се назначи комисия съгласно чл. 12, ал. 5 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общински поземлен фонд, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
      При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 22.11.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
      Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 13.11.2017 г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 14.11.2017 г.
     За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 20.11.2017 г. и се входират до 15,00 часа на 21.11.2017 г.
     Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.11.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.11.2017 година.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил