Начало
06.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че e изработeн проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за опре-деляне на трасе на въздушен електропровод 20 КV за обект, ,,Склад за взривни материа-ли”, намиращ се в поземлен имот ПИ 002060, местност, ,,Синяво”, землище на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС).
Трасето започва от съществуващо ЖР (железорешетъчен стълб) на съществуващ ВЕП 20 кV в ПИ 030005 и преминава през ПИ 030431, ПИ 030090, ПИ 002128, ПИ 002158, ПИ 0020096 и достига до проектен трафопост намиращ се в имот на заявителя ПИ 002157 от Картата на възстановената собственост на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.
Искането за разглеждане и одобряване на проекта е направено със заявление вх. № УТ 1433/12.09.2017г. от ,,АХЕЛОЙ ОПМ” ООД с управител Борис Радански, град София.

Проекта се намира в Община Кюстендил, пл.,,Велбъжд”, №1, ет.1, стая 21.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр.80/06.10.2017г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация-град Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил