Начало
19.10.2017

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:


1. Управител – 1 щ. бр.;
2. Логопед – 0,5 щ. бр.

 

 

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2018 г.
За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:


1. Управител – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3)Специалност – икономика, социални дейности, социология, психология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни науки;
4) Професионален опит – минимум 2 (две) години по специалността;
5) Ще се счита за предимство:
5.1. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
- Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;
5.2. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
5.3. Да притежава компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1) Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за услуги за ранно детско развитие”, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2) Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;
3) Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;
4) Извършва анализ на дейността на Центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
5) Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала, в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6) Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;
7) Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8) Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
9) Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
10) Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;
11) Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
12) Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;
13) Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14) Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;
15) Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
16) Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в „Център за услуги за ранно детско развитие”.
17) Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

2. Логопед – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3) Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1) Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2) Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
3) Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4) Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
5) Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”.
6) Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
7) Участие в групи за работа с родители;
8) Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
9) Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
10) Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
11) Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
12) Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
13) Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
14) Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
15) Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в „Центъра за услуги за ранно детско развитие”;
16) Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
17) Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
- Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
- Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
- Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
- Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
- Да притежават компютърна грамотност;
- Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:
1. Обявление;
2. Подбор по подадените документи;
3. Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец;
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата;
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 19.10.2017 г. до 17:00 часа на 01.11.2017 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 03.11.2017 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

 

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил