Начало
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №593, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:

- Предназначение на имота – „за къща за гости“
- плътност на застрояване – от 20% до 60%
- минимална озеленена площ – 40%, като половината от нея трябва да бъде оси-гурена за озеленяване с дървестна растителност
- интензивност на застрояване (Кинт) – от 0,5 до 1,2
в обхвата на поземлен имот №000097 по КВС на с. Богослов, ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюс-тендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Община Кюстендил
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил