Начало
16.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител , във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със Заповед №РД-00-904/09.10.2017г.


О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността „Юрисконсулт” – 1 (една) свободна щатна бройка при отдел „Обществени поръчки” – Дирекция „Правни дейности” – Общинска администрация - Община Кюстендил.

 

Наименование на длъжностното ниво по КДА – Експертно ниво 7
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- степен на образование – висше - образователно- квалификационна степен – „Магистър“;
- професионален опит – не се изисква;
- професионално направление – право с присъдена квалификация „юрист” и придобита правоспособност
- професионална област – право
- ранг V младши;
- да отговаря на условията за назначаване по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител
- други компетентности: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Комуникативна компетентност; Работа в екип, познаване на нормативната уредба свързана с дейността му и със задълженията му на държавен служител
- допълнителни изисквания, носещи предимство: много добро познаване и ползване на MS Windows, Word, Exsel, Internet Explorer.
3. Кратко описание на длъжността:
Организация и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Подготовка, публикуване, обновяване на база данни на страницата на АОП и профил на купувача. Изготвяне на документи свързани с откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и участие в комисии.
4. Размер на основна месечна заплата за длъжността –500 лв.
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

5. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест – ще включва въпроси от областта на Закона за обществените поръчки
- интервю - събеседване
6. Документи за участие в конкурсната процедура:
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители може да видите тук.
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства може да видите тук.
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност, издадено от Министъра на правосъдието;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;
- Копие от документ за самоличност.
- Професионална автобиография.
- референции и препоръки от предишни работодатели (не е задължително)
7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Отдел „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси”- деловодството при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в 13/тринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.
8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, както и на официалния сайт на Община Кюстендил - www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в Отдел „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил