Начало
10.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Здравка Илиева Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №78,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-804/04.09.2017 г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VIII – „за обществено обслужващи дейности“ и УПИ I-4174, 4175, 4176, 4177 в кв. 256б, с цел привеждане на регулационната линия между тях, към южната имотна граница на ПИ 41112.503.4337 по кадастралната карта на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е „АРТ – 07“ ЕООД, гр. Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да я обжалват в 14 дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил