Начало
06.10.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
от обявения конкурс за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за длъжността Управител.
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

№ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
МОТИВИ
1. Антоанина Красимирова Митова Отговаря на изискванията
2. Константина Цекова Цекова Отговаря на изискванията


ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

№ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
МОТИВИ
1. Даниела Димитрова Симеонова
Не отговаря на изискванията за професионален опит – минимум 2 (две)години по специалността.

 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил