Начало
02.10.2017

     Днес 02.10.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. септември 2017 г.

    Комисията след разглеждане на постъпилите Заявления и приложените документи реши:

 

І. Допуска до събеседване следните кандидати за лични асистент

№ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ           МОТИВИ
1 Миглена Антонова Милушева       Отговаря на изискванията
2.Даниела Борисова Николова       Отговаря на изискванията
3.Наташа Димитрова Десподова     Отговаря на изискванията

II. Комисията определя график за събеседване с допуснатите кандидати, както следва:

ДАТА                  КАНДИДАТ                               ЧАС
05.10.2017 г.      Миглена Антонова Милушева    14.00
05.10.2017 г.      Даниела Борисова Николова    14.15
05.10.2017 г.      Наташа Димитрова Десподова  14.30

Комисията разгледа подадените документи от кандидатите за личен асистент, съгласно Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал" по проекта.

Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника,
гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2

Лицата, които не се явят на задължителното събеседване, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил