Начало
06.10.2017

     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”
за длъжността: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 Щ. БР.

Лицето се назначава на трудов договор до завръщане на титуляра на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2017 г.

Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Специалност – социални дейности, психология, социология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни и стопански науки;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера
6/ способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
Работата се извършва при спазване на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги за деца, хора над 65 годишна възраст и хора с увреждания, съгласно утвърдена нормативна база в социалната сфера.
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им.
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност.
3/ Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им на всеки 6 месеца;
4/ Координира дейностите на персонала на Центъра при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на Центъра и екипа за организация и управление на проекта;
5/ Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа;
6/ Комплектува документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите;
7/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
8/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра за почасово предоставяне на услуги в общността и в домашна среда.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1. Обявление
2. Подбор по подадените документи
3. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 06.10.2017 г. до 13.10.2017 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-31ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 17.10.2017 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил