Начало
17.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК
 
ДО МИЛКА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА
УЛ. ,,КАМЧИЯ ” №10, ЕТ. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО РОСИЦА КРУМОВА ПАВЛОВА
УЛ. ,,КАМЧИЯ” №10, ЕТ. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

 
Община Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-665/12.07. 2017г. на Кмета на Община Кюстендил e  одобрен проекта за ИПУП –ПР в обхвата на уличната регулация откъм квартал 18 от о.т. 44 - о.т. 37 по плана на гр. Кюстендил за привеждане улично регулационната   линия на улица с о.т. 44 - о.т. 37 по плана на гр. Кюстендил от към кв. 18, към югоизточните граници на ПИ 41112.503.417, 41112.503.418, 41112.503.419, 41112.503.420, 4112.503.421 и 41112.503.408 по одобрената кадастрална карта на гр. Кюстендил и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта за ИПУП-ПР е Божидар Трайко Андоновски от гр. Кюс-тендил.          
Проектът се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В 14-дневен срок от съобщаването на  заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил от заинтересуваните лица по реда на чл.215 от ЗУТ.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил