Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Обяви за търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Инвестиционна програма
Инвестиционна програма
13.07.2015
- 30.06.2017г. -

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

В периода от април до юни 2017 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:

 

1. Сключените договори към проектните предложения: „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.


2. Протеклите Пресконференции по проектните предложения „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“.


3. Отправени забележки от страна на Междинното звено и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.


4. Обсъждане на план – графика и разпределение на задачите на екипа, който ще следи процеса на изпълнение на Инвестиционната програма.

 
- 31.03.2017г. -

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

В периода от януари до март 2017 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:


1. Сключените договори и броя на подадените оферти към проектни предложения: „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.


2. Подаденото проектно предложение: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, което е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.


3. Обсъждане на план – графика и разпределение на задачите на екипа, който ще следи процеса на изпълнение на Инвестиционната програма.

 

 - 23.12.2016г. -
 

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

В периода от октомври до декември 2016 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:

1. Дейността на общинска администрация по осъществяване на проектите, залегнали в ИПГВР. Установено е, че няма забавяне в подаването на проектните предложения по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Резултатите от проведените оценки от Междинното звено на проектните предложения: „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, запознаване с екипите по проектите и подготовката на тръжните процедури.

3. Подадените проектни предложения „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и към проект „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, които са част от ИПГВР.


4. Обсъждане на план – графика и разпределение на задачите на екипа, който ще следи процеса на изпълнение на Инвестиционната програма.

 
 
- 01.08.2016г. -

 

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

За изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г., общината бенефициент има ангажимент освен подготовката и изпълнението на обектите заложени в Инвестиционната програма и да следи, чрез отделен екип целия процес по изпълнението ѝ. Това текущо наблюдение се осъществява от екип на Инвестиционната програма.
Вътрешния контрол и мониторинг на Инвестиционната програма се осъществява от Екипа за изпълнението ѝ, чрез събиране на информация за хода на реализация на проектните предложения, анализиране на събраната информация и докладване. Основните източници на данни ще бъдат екипите за управление на съответните проекти. След събиране на информацията, екипът за изпълнение на ИП, обобщава данните и докладва на кмета на общината, включително и за необходимостта от предприемане на коригиращи мерки. Екипът за изпълнение на ИП включва трима члена: Ръководител, Ключов експерт и Административен координатор, чиито образование, квалификация и опит, доказват капацитет за изпълнението ѝ. Служителите включени в екипа за изпълнение са служители на бенефициента и за тях ще се приложат разпоредбите на действащото законодателство.
Екипа включва трима члена – Ръководител, Административен координатор и Ключов експерт, които имат следните отговорностите и задължения:
• Ръководителя на екипа е служител, отговорен за цялостното управление и координация на дейностите свързани с изпълнението на ИП. Организира периодични заседания и докладва за напредъка на програмата, възлага кандидатстването и изпълнението на отделните проекти, включени в ИП. Следи и контролира спазването на сроковете за изпълнение на ИП и на включените в нея проекти, съблюдава спазването на българското законодателство, води комуникация с всички заинтересовани страни и осъществява контакт органи и институции, които имат отношение към изпълнението на ИП.
• Административния координатор е служител, който координира изпълнението на текущи задачи по реализацията на ИП, приема, обработва и разпределя цялата кореспонденция, координира подготовката и попълването на формулярите за конкретните проекти, комплектоването на необходимата съпътстваща информация и подаването и в МЗ. Следи за спазването на сроковете за изпълнение на одобрените проектни предложения. Контролира навременното обявяване на процедурите за избор на изпълнители по всяко от одобрените проектни предложения включени в ИП. Отговаря за своевременната подготовка и представяне на отчети, информация, данни и становища изискващи се в хода на реализация на ИП и на одобрените проектни предложения и осъществява комуникация с екипите на всеки от проектите.
• Ключовия експерт е служител, който следи и контролира цялостния процес по подготовката на проектните предложения, включени в ИП. Проверява за правилното и пълно комплектоване на техническата документация на хартия към проектните предложения. Следи и контролира пълното и коректно отразяване на искания за корекция на формулярите за кандидатстване, в съответствие с получените забележки от страна на МЗ. Осъществява текущата комуникация с екипите на всеки от проектите и при необходимост с избраните изпълнители за проследяване на физическия напредък по проектите. Следи напредъка на всеки от проектите и постигането на заложените индикатори. Организира осъществяването на периодични проверки на място и следи за изпълнението на индикаторите.

Екипа на ИП провежда периодични срещи, на които се обсъждат всички дейности залегнали в план-графика, като се прецезира всяка дейност като срок, конкретизират се ангажиментите на всеки член на екипа.

 

- 24.11.2015г. -СЪОБЩЕНИЕ

 

    Община Кюстендил съобщава, че на 01.12.2015год. от 11:00ч. в Килийното училище на гр. Кюстендил, ще се проведе заседание на РАБОТНА ГРУПА сформирана със Заповед № РД-00-1102/15.10.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0391 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
     Функции и задачите на Работната група са да подготви списък на обекти на интервенция, които да бъдат включени в инвестиционната програма, включително да изготви приоритизиран списък на обектите на интервенция /вкл. резервни / за подкрепа по Оперативна програма “Региони в растеж”  2014-2020 от включените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил обекти, одобрени от УО.
  
- 19.10.2015г. -


СЪОБЩЕНИЕ

 

     Община Кюстендил съобщава, че на 23.10.2015год. от 11:00ч. в Килийното училище на гр. Кюстендил, ще се проведе заседание на РАБОТНА ГРУПА сформирана със Заповед № РД-00-1102/15.10.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0391 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
      Функции и задачите на Работната група са да подготви списък на обекти на интервенция, които да бъдат включени в инвестиционната програма, включително да изготви приоритизиран списък на обектите на интервенция /вкл. резервни / за подкрепа по Оперативна програма “Региони в растеж”  2014-2020 от включените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил обекти, одобрени от УО.- 29.07.2015г. -

 П О К А Н А
 
     Община Кюстендил напомня на всички заинтересовани страни, граждани, институции/организации, чиито обекти са залегнали в ИПГВР и неправителствени организации в следните сфери: социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, вкл. хората в неравностойно положение, екология и др., че ще се проведе обществено обсъждане, което ще се състои на 30.07.2015г. от 11:00 часа часа в Килийното училище на ул. „Търговска“ 6 за приоритизиране на обектите, които ще се включат в предстоящата Инвестиционна програма на Община Кюстендил.


- 22.07.2015г. -П О К А Н А

 

     Община Кюстендил кани всички заинтересовани страни, граждани, институции/организации, чиито обекти са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил и неправителствени организации в следните сфери: социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, вкл. хората в неравностойно положение, екология и др. да присъстват на обществено обсъждане, което ще се състои на 30.07.2015г. от 11:00 часа часа в Килийното училище на ул. „Търговска“ 6 за приоритизиране на обектите, които ще се включат в предстоящата Инвестиционна програма на Община Кюстендил.

 


 
- 13.07.2015г. -СЪОБЩЕНИЕ

     Община Кюстендил съобщава, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
     Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,3 млрд. лева.
     Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-351/10.07.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР.
     Съгласно насоките за кандидатстване част от процедурата за кандидатстване е Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР за периода 2014 – 2020г.
    Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР, разработван за финансовата рамка 2014-2020 г. от всяка община на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система. Инвестиционната програма за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР № 1301/2013.
    В тази връзка Община Кюстендил започва, подготовка на Инвестиционната програма, която ще включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, които са включени в Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил, одобрен от УО на ОПРР.
    Всички заинтересовани страни, желаещи да се включат в процеса на подготовка на Инвестиционната програма могат да се запознаят с пакетът документи за кандидатстване, който е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и да получат допълнителна информация в отдел „Подготовка и управление на проекти“.


Инвестиционна програма

Annex A1-1 Таблици към Формуляр на Инвестиционна програма_rev2 (1)

 

© 2017 Община Кюстендил