Начало
14.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №499, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2017 г.,  Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За автокъща и гаражи”, начин на застрояване – свободно с максимална височина до 10 м в обхвата на ПИ 32252, местност Мичевица, землище на с. Слокощица с  ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането за изработване на ПУП-ПЗ е направено със заявление вх. №УТ645/ 09.05.2017 г. от Светослав Кирилов Йорданов, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил