Начало
14.06.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-521/ 12.06.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР) в следния териториален обхват:
УПИ VIII- „За обществено обслужващи дейности“ и УПИ I-4174, 4175, 4176, 4177 в кв. 256 б по плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
  
Възложител за изработване на ИПУП-ПР е „АРТ-07“ ЕООД гр. Кюстендил с управител Светлин Миленков. Заявление Вх. №УТ 795/01.06.2017 г.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил