Начало
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е
         
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-382/09.05.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в следният тери-ториален обхват:
     УПИ ХІІ-1666, кв. 18 по плана за регулация на град Кюстендил.
     Искането за изработване на план-извадка от проекта за ПУП-ПР е направено със заявление вх. №УТ 603/02.0452017 г. от Божидар Трайко Андоновски от гр. Кюстендил.           
     Преписката по заявление с вх. №УТ603/02.05.2017 г. се намира в община Кюстен-дил, пл. ,,Велбъжд”, №1, ет. 1, ст. 19.


 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил