Начало
17.05.2017
     На основание Заповед № РД -00-405/ 12.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
1. Незастроен поземлен имот № 000130 по КВС на с. Лозно, м. "Долбин", с площ 4152,00 (четири хиляди сто петдесет и два) кв. метра. Начин на трайно ползване: Друг складов терен. Имотът е новообразуван след разделяне на имот № 000121 по КВС на с.
2. Незастроен поземлен имот № 000141 по КВС на с. Радловци, м. "Долбин", с площ 7638.00 (седем хиляди шестстотин тридесет и осем) кв. метра. Начин на трайно ползване: Друг складов терен. Имотът е новообразуван след разделяне на имот № 000137 по КВС на с. Радловци, целия с площ 39981.00 кв. метра- начална тръжна цена 11300
      Търга ще се проведе  на   30.05.2017 год. от  10,00 часа,  в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 06.06.2017 год.,  при същите условия.   
     Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в срок 26.05.2017 год., включително и до 02.06.2017 год. включително – за повторния търг.
     Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.05.2017 год.,   включително и до 02.06.2017 год. включително – за повторния търг.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил