Начало
11.05.2017
     Със заповед № РД-00-389/10.05.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  22.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:


1.Имот №026089 в землището на с.Долно село с размер от 4.998 дка в местност „Суаро“, с НТП – нива, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4565/01.11.2016 година;
2.Имот №010005 в землището на с.Каменичка Скакавица с размер от 1.380 дка в местност „Пилищарка“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4601/27.02.2017 година;
3.Имот №010006 в землището на с.Каменичка Скакавица с размер от 11.616 дка в местност „Пилищарка“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4602/27.02.2017 година;
4.Имот №010062 в землището на с.Каменичка Скакавица с размер от 1.997 дка в местност „Милана“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4603/27.02.2017 година;
5.Имот №039003 в землището на с.Гюешево с размер от 7.043 дка в местност „Джангазовица“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4604/27.02.2017 година;
6.Имот №039004 в землището на с.Гюешево с размер от 5.245 дка в местност „Колнико“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4605/27.02.2017 година;
7.Имот №038026 в землището на с.Шишковци с размер от 3.000 дка в местност “Коиличката“, НТП - нива, VІ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4588/30.01.2017 г.;
8.Имот №045006  в землището на с.Шишковци с размер от 1.281 дка, местност “Циганка“, НТП - полска култура, VІ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4590/30.01.2017 г.;
9.Имот №006085 в землището на с.Слокощица  с размер от 1.346 дка в  местност “Цръквенци”, НТП - овощна градина, VІ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4598/07.02.2017 г.;
10.Имот №396011 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 9.496 дка в  местност “Старите кошари”, НТП - овощна градина, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4591/30.01.2017 г.;
11.Имот №721028 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 10.547 дка в  местност “Шамако”, с НТП – тр.насаждения, VІІ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4592/30.01.2017 г.;
12.Имот №814002 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.153 дка в  местност “Прекръсе”, НТП - овощна градина, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4593/30.01.2017 г.;
13.Имот №817001 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.630 дка в  местност “Старите кошари”, НТП - нива, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4594/30.01.2017 г.;
14. Имот №817004 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 3.849 дка в  местност “Ридо”, НТП - овощна градина, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4595/30.01.2017 г.;
15. Имот №817006 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 4.389 дка в  местност “Ридо”, НТП - овощна градина, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4596/30.01.2017 г.

     При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 29.05.2017 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
     Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 18.05.2017г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 19.05.2017г.
     За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 25.05.2017г. и се входират до 15,00 часа на 26.05.2017г.
     Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 18.05.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 25.05.2017 година.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил