Начало
03.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №472, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 19.04.2017 г.,  Протокол №20, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 010023 в землището на с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда“  и одобрява заданието за проектиране.
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Христо Борисов Гогев от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №12-00-44/07.03.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил