Начало
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-341/25.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
 
Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс на 12.05.2017г. от 10.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил за отдаване под наем на публична и частна общинска собственост, на терен находящ се в град Кюстендил, ул.“България“ за поставяне на преместаваем обект за навес за маси за консумация с площ 74кв.м. с начална конкурсна цена 3.70 лева/кв.м. за търговска площ на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния конкурс цени подлежат на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 90 ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе конкурса, като с настоящата заповед утвърждавам конкурсните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен конкурс на 19.05.2017г.от 10.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Конкурсната документация се получава в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция „ИД“ до 15.00 часа на 10.05.2017г. срещу платежен документ за закупени конкурсни книжа. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15.00 часа на 11.05.2017г. и се предават на Комисията с приемо-предавателен протокол. 
За повторния конкурс документите се получават до 15.00 часа на 17.05.2017г. и се входират до 15.00 часа на 18.05.2017г..
Цена на конкурсната документация-30лв с включен ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозит за участие - 10% от началната наемна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15.00 часа на 10.05.2017г., а за повторния конкурс до 15.00 часа на 17.05.2017г
Срок за отдаване под наем - 10/десет/години.
Време и начин за оглед на обекта: Огледа на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа до деня предхождащ конкурса, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.

Определя следните минимални изисквания към кандидатите:

кандидатите могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
да нямат задължения към Община Кюстендил.
да нямат парични задължения към държавата.
да предложат наемна цена не по-малка от посочената в т.4 за имота.
да запазят предназначението на обекта.
да не преотдават обекта  на трети лица.

Изискуеми документи:

Всеки кандидат за участие в конкурса представя следните документи:
Копие от идеен проект за терена;
Заявление за участие в конкурса;
Копие на вносна бележка за закупена конкурсна документация;
Копие на квитанция за внесен депозит;
Копие от пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато се участва чрез пълномощник;
Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;
Документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата.

Предложение за участие в конкурса:
 
Предложенията (офертите) за участие в конкурса се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се оформят и предават, както следва:
1. В голям запечатан непрозрачен плик върху който се отбелязва: цялото наименование за предмет на конкурса, името на участника, адрес за кореспонденция и телефон, факс или електронен адрес, се поставят два запечатани непрозрачни плика, върху които се отбелязва, съответно: „плик № 1“и „плик № 2“.
2. В плик № 1 се поставят изискуемите документи от настоящите условия с изключение на копието на идейния проект за терена.
3. В плик № 2 се поставя офертата на кандидата и копието на идейния проект на терена, предмет на оценка в конкурса.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил