Начало
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-335/24.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 09.05.2017 година от 11,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и общински терен за поставяне на рекламно-информационни елементи при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и Решение №441/31.03.2017г. на Общински съвет – гр. Кюстендил:
 
1. Помещения част от първия етаж от сградата на Център за възстановяване и рекреация „Алай Баня”, на адрес гр.Кюстендил, ул.”Хан Крум” №22, включващи басейн, вани, сауна, WC,  два броя съблекални, лекарски кабинет, стая за масаж и каса с обща площ 230,00 м², с начална тръжна цена 3,80лв./м² без ДДС на месец.
2. Сектор №1 – регистрирани земеделски производители на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 24 /Двадесет и четири/ броя преместваеми съоръжения /маси/ с номера №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №25, №26 и №27 съгласно приложена схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находящи се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,5 м2 площ на маса с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
3. Сектор №2 – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 2/два/броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1 и №6 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81м2. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
4. Терен в гр.Кюстендил - ул. „Гороцветна” пред закусвалня „Рибката” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №65 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
Цената за складова и помощна площ за обект №3 е 35% от цената за търговска площ.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
Цените са съобразени с Приложение №1 за наем на рекламно – информационни елементи към чл.24, ал.5 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил, приета с Решение №767/31.07.2014г. на Общински съвет - Кюстендил.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 16.05.2017 година от 11,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 05.05.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 15.05.2017 година.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил