Начало
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-329/20.04.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи  план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в следният териториален обхват:

УПИ ІІІ-,,За обществено обслужване”, кв. 53, кв. ,,Изток”, град Кюстендил.
Искането за изработване на план-извадка от проекта за ПУП-ПРЗ е направено със заявление вх. №70-00-124/06.04.2017г. от ЕТ ,,Георги Маринов-ТАТО”, представлявано от Георги Маринов Любенов.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от (ЗУТ).
Настоящата заповед се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд”, №1, ет. 1, ст. 21.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил