Начало
26.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-322/19.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР ) в следния териториален обхват: УПИ І-162 и УПИ ІV-234 в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно, община Кюстендил, като се предвижда УПИ І-162 и УПИ ІV-234 да се обединят и новообразуваният УПИ І в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно да бъде отреден за поземлени имоти 162 и 234.
 
С горецитираната заповед се одобрява заданието за проектиране при спазване на следните задължителни предписания:
а) При изработване на проекта да се спазят разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените  планове.
б) Проектът да се изработи върху актуална извадка от плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил.
в) Проекта да се изработи в графичен и цифров вид.
Настоящата заповед спира прилагането на действащия подробен устройствен план в териториалния обхват на допуснатото изменение
Възложител на проекта за изменение на ПУП-ИПР са Чавдар Новков Илиев и Мирела Георгиева Илиева от гр. Кюстендил.             
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил