Начало
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №453, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV  за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”.

      Трасето започва от съществуващ стълб на електропровод 20 kV „Драговищица” в стопански двор на с. Радловци, преминава през имоти с номера 000106, 000134 и 080021 /полски пътища – общинска публична собственост/ по КВС на землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, през ПИ 000110 по КВС на  землището на с. Радловци /четвъртокласен път от Републиканската пътна мрежа/ и достига до проектен трафопост в  ПИ 000132.

       Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална извадка от КВС, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

      Възложител на проекта  е Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил