Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Бизнес каталог
Населени места
Връзки
Контакти
Фото Галерия
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Долни Коритен"
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Устройство на територията
Устройство на територията
31.03.2017
     УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА е проучвателна, проектантска и управленска дейност, която има за цел да осигури функционално-организационно единство на всички елементи и системи в жизнената среда при разумно и ефективно използване на териториалните ресурси. Предвид, че територията на Република България е национално богатство, то нейното устройство се стреми да гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
Обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България са уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който се определят ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
      В структурата на Община Кюстендил е създадена Дирекция „Устройство на териоторията, проектиране, строителен контрол и кадастър” за изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ.
      Административните услуги по устройство на територията, извършвани от общинска администрация – Кюстендил са достъпни на: http://kustendil.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=59
 

© 2017 Община Кюстендил