Начало
30.03.2017
                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                       На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА
УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ
УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Ж.К. ,,САМОРАНОВО” №18, ВХ. 13, ЕТ. 3, АП. 42
ГР. САМОКОВ
ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ 
Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ
УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ
Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ
ДО ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
УЛ. ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ” 106, ВХ.Б, ЕТ. 1, АП. 42
ГР. ПЕРНИК
ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР
   
      Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на тери-торията обявява на всички заинтересовани лица, че e внесен за съобщаване изработен проект за изменението на действащ подробен устройствен  план за регулация (ПУП – ПЗ)  в обхвата на поземлен имот ПИ №002225 от Картата на възстановената собственост, местност КОРИЧЕТО на село Цървеняно с ЕКАТТЕ 78611, общ. Кюстендил. С проекта се променя предназначението на територията на имота от земеделска земя в неземеделс-ка- ,,За съоръжения на техническата инфраструктура”.

      Възложител на проекта за ПУП-П3 е ,,Теленор България (Космо България Мо-байл)” ЕОД от гр. София.

      Проектът се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.

      В 14-дневен срок от съобщаването на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общин-ската администрация – гр. Кюстендил.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил