Начало
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-1561/23.03.2017 г.
До ВАСИЛ КИРИЛОВ ГЪРЛЯНСКИ
УЛ. ,,ТРАЙКО КИТАНЧЕВ” №2 Д
ГР. К Ю С Т Е Н Д И Л
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна и кучешка колиба”, намиращ се в поземлен имот (ПИ) №41112.301.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, с административен адрес:                   гр. Кюстендил, местността ,,Нови лозя”, е съставен Констативен  акт №16 от 09.09.2016 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от Закона за устройство на територията за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №25, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, в 7 - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет - страницата на общината.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил