Начало
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
До Димитър Георгиев Воински от гр. Кюстендил, собственик на имот с идентификатор 41112.502.36.3 по КККР на гр. Кюстендил.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме Заповед №РД-00-149/23.02.2017 г., с която е одобрен проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 41112.502.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, УПИ XXV, кв. 1 от парцеларния план на стопански двор - Кюстендил. С ПУП-ПЗ се предвижда промяна на предназначението на имота от територия за складова база-склад за стъкло (ПП) в терен с конкретно предназначение – за заведения за хранене, магазини и офиси.
Възложител на проекта е „БОБИ-САТ” ЕООД,  гр. Кюстендил с управител Боян Сашев Исталианов.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил