Начало
09.03.2017
     Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от АПК
До Галина Василева Винарска, гр. София, ул. „Цветан Вучков” № 8, ет. 1, ап. 2 собственик на ПИ 503.2533, по Кадастралната карта на гр. Кюстендил.
     Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-106/07.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
       
Поземлен имот 41112.503.2482 по Кадастралната карта на гр. Кюстендил, имащ за цел – промяна на предназначението на територията от земеделска в неземеделска, с предназначение на поземления имот „За обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“.
Възложител на проекта е Васил Георгиев Василев от гр. Кюстендил. Заявление вх. № УТ 1188/28.07.2016 г.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок чрез  Община Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил