Начало
07.03.2017
      Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1 има следното инвестиционно предложение: „Сградна инсталация и сградно отклонение за минерална вода за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Предмет на инвестиционното предложение е проектиране на сградна инсталация, чрез която се подава вода за съществуващия плувен басейн с размери 17-7.50 м, като се използва инсталацията на съществуващото захранване от котелното и сградно отклонение за минерална вода за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. В двора на гимназията има изградена шахта със спирателен кран. Има изградено сградно водопроводно отклонение с ф90PPR. Сградното водопроводно отклонение  с дължина 48.3 м е гравитачно. След като влезе в сградата се предвижда черпателен резервоар  и помпи с хидрофор за повдигане на налягането в сградната водопроводна инсталация, която захранва плувния басейн.
В равнинен терен ще бъде изграден линеен обект-водопровод от полипропиленови тръби, служещ за довеждане на минерална вода от съществуваща в района РШ до ПМГ „проф. Емануил Йорданов“ за захранване на съществуващ в сградата плувен басейн. В РШ ще бъдат монтирани нови спирателни кранове, филтър и водомер и чрез тръба Ф63 ще бъде захранена сградата. Водопровода ще бъде с дължина около 50м. Новоизградения водопровод ще влезе в сутерена на сградата, под басейна и чрез допълнителна инсталация ще се свърже със съществуващата ВиК инсталация на басейна и чрез новомонтирана циркулационна помпа ще захранва плувния басейн.
За изграждането на водопровода ще бъде направен изкоп с дълбочина 1,20м. Изкопаните земни маси чрез товарен автомобил ще бъдат депонирани на определени места. Следва полагане на пясъчна възглавница, полагане на тръбите, които чрез челни заварки ще образуват линейния обект. Следва засипване с пясък до 20см над тръбите, полагане на детекторна и сигнална ленти и направа на обратен насип от земни маси.
Най-накрая ще бъдат възстановени нарушените тротоарни настилки и алеи.

(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Няма.

Инвестиционното предложение е съобразено с предвижданията на Общия устройствен план на Община Кюстендил.

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Сградата на ПМГ е разположена в имот №41112.504.1444 по КККР на гр. Кюстендил.

В близост няма и не се засягат елементи на Националната екологична мрежа, обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие на обекта. Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Не се предвижда използванетона природни ресурси по време на строителството

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Излишните земни маси и строителни отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се депонират на депото на общината край с. Радловци.

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Не се очакват.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.   Информация за контакт с възложителя:

От Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил

гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1

Пълен пощенски адрес – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1

Телефон, факс и електронна поща (е-mail):087/ 55 11 66
факс: 078/55 1004
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител - Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил
Лице за контакти: Ирина Велкова – гл. експ. „Екология“

II.Характеристики на инвестиционното предложение:    

1.Резюме на предложението.    

Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“  е средно училище в град Кюстендил, основано през 1973 година.

Предмет на инвестиционното предложение е проектиране на сградна инсталация, чрез която се подава вода за съществуващия плувен басейн с размери 17-7.50 м, като се използва инсталацията на съществуващото захранване от котелното и сградно отклонение за минерална вода за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. В двора на гимназията има изградена шахта със спирателен кран. Има изградено сградно водопроводно отклонение с ф90PPR. Сградното водопроводно отклонение  с дължина 48.3 м е гравитачно. След като влезе в сградата се предвижда черпателен резервоар  и помпи с хидрофор за повдигане на налягането в сградната водопроводна инсталация, която захранва плувния басейн.

В равнинен терен ще бъде изграден линеен обект-водопровод от полипропиленови тръби, служещ за довеждане на минерална вода от съществуваща в района РШ до ПМГ „проф. Емануил Йорданов“ за захранване на съществуващ в сградата плувен басейн. В РШ ще бъдат монтирани нови спирателни кранове, филтър и водомер и чрез тръба Ф63 ще бъде захранена сградата. Водопровода ще бъде с дължина около 50м. Новоизградения водопровод ще влезе в сутерена на сградата, под басейна и чрез допълнителна инсталация ще се свърже със съществуващата ВиК инсталация на басейна и чрез новомонтирана циркулационна помпа ще захранва плувния басейн.

За изграждането на водопровода ще бъде направен изкоп с дълбочина 1,20м. Изкопаните земни маси чрез товарен автомобил ще бъдат депонирани на определени места. Следва полагане на пясъчна възглавница, полагане на тръбите, които чрез челни заварки ще образуват линейния обект. Следва засипване с пясък до 20см над тръбите, полагане на детекторна и сигнална ленти и направа на обратен насип от земни маси.
Най-накрая ще бъдат възстановени нарушените тротоарни настилки и алеи.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.    

Град Кюстендил е прочут със своите геотермални извори с лечебни свойства. Те са съсредоточени в разлома, разделящ планината Осогово от Кюстендилската котловина в ивица дълга около километър и широка 200-250 м. Изворите /около 40 на брой / са каптирани в общ резервоар. Дебитът им е бил около 35 л/сек. Температурата на водата при каптажа е около 75 0 С – една от най-горещите в страната. Тя е бистра, безцветна и със силен мирис на сероводород. Притежава доказани лечебни свойства за редица заболявания.

Към настоящ момент утвърдените експлоатационни ресурси, съгласно Заповед № РД-1134/22.11.2002г.  на МОСВ са в размер на 23,14 л/сек., като от тях 17, 54 л/сек. от Сондажи БУ и № 5 и 5,60 л/сек. от КЕИ „Стар каптаж”. Кюстендилските минерални извори са благоприятни за лечение на дихателните пътища, на опорно-двигателния апарат и гинекологични заболявания. По своя химичен състав те са: хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви с алкална реакция. 
 
3.(Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.
  
Инвестиционното предложение е разработена в съответствие с Общия устройствен план на община Кюстендил.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма алтернативни решения.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. 
  
Сградата на ПМГ е разположена в имот №41112.504.1444 по КККР на гр. Кюстендил.

/Приложение скица на поземления имот и Акт №61/1997 г. за публична общинска собственост/.

6.(Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията,  в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.    

В равнинен терен ще бъде изграден линеен обект-водопровод от полипропиленови тръби, служещ за довеждане на минерална вода от съществуваща в района РШ до ПМГ „проф. Емануил Йорданов“ за захранване на съществуващ в сградата плувен басейн. В РШ ще бъдат монтирани нови спирателни кранове, филтър и водомер и чрез тръба Ф63 ще бъде захранена сградата. Водопровода ще бъде с дължина около 50м. Новоизградения водопровод ще влезе в сутерена на сградата, под басейна и чрез допълнителна инсталация ще се свърже със съществуващата ВиК инсталация на басейна и чрез новомонтирана циркулационна помпа ще захранва плувния басейн.

За изграждането на водопровода ще бъде направен изкоп с дълбочина 1,20м. Изкопаните земни маси чрез товарен автомобил ще бъдат депонирани на определени места. Следва полагане на пясъчна възглавница, полагане на тръбите, които чрез челни заварки ще образуват линейния обект. Следва засипване с пясък до 20см над тръбите, полагане на детекторна и сигнална ленти и направа на обратен насип от земни маси.

Най-накрая ще бъдат възстановени нарушените тротоарни настилки и алеи.

Трасето на водопровода започва от съществуващо сградно отклонение с монтиран спирателен кран в шахта. Шахтата е изградена от бетонови пръстени ф1000.

Непосредствено след шахтата със спирателния кран предвиждаме водомерна шахта. Във водомерната шахта ще се монтира водомер за гореща вода. Предвидени са:
■спирателен кран
■водомер за гореща вода - О = 1,2 1/з = 5,0 тЗ/Н
■обратна клапа
■спирателен кран с изпускател

Избран е хоризонтален водомер за топла вода 90°С с импулсен извод за дистанционно отчитане.

Температурата на водата е около 73°С (при извора).

Водопроводът за захранване с минерална вода се предвижда от РРР тръби за топла вода, ф63. Дължината на трасето е 48,30м. Предвидена е изолация на тръбите „Кфлекс". Над тръбата се предвижда детекторна лента. Водопроводът е гравитачен до влизане в сградата.

Водопроводът ще бъде положен в зелената площ в двора на училището и пешеходната алея.

Трасето на водопровода за минерална вода пресича съществуващи подземни проводи: дъждовна канализация.

Хидравличното оразмеряване е дадено на чертеж Надлъжен профил. Оразмерен е за О=1,2л/с, У=0.64м/с 1= 0.0081.

На 30см под терена ще бъде положена предупредителна лента за водопровода.

Над водопровода да бъде положена детекторна лента с метални проводници. Тази лента ще служи за откриване точното местоположение на положените тръби.

Под тръбата се предвижда пясъчна възглавница 10см. Около тръбата и над тръбата се предвижда 30 см пясък. Обратното засипване става от земя, почистена от камъни, трамбована на пластове от 20-25 см. и възстановяване на съществуващата настилка.

Сградното водопроводно отклонеине е проектирано от стабилизирани РРРч тръби с алуминиев слой, възпрепятстващ линейни разширения. Общата дължина на трасето е 48,30м.
Благодарение на своята композиционна структура, тези тръби обединяват достойнствата на металните и полипропиленовите тръби.

Вътрешният слой се изпълнява от полимер, който придава на тръбата съответните качества, присъщи на полипропилена - устойчивост на корозия и отлагания, малко хидравлично съпротивление.

Следва слой от алуминий и горен външен слой от полипропилен. Алуминиевият слой се явява защита от проникване на кислород.

Алуминиевият слой снижава коефициентът на линейно температурно разширение. Намалява температурната деформация с около 5 пъти в сравнение с обикновените полипропиленови тръби.

Линейното разширение и свиване се явява принципиално важна тема за тръбопровода от полипропилен.

Постъпването на работна среда (в нашия случай-вода) с температура, различна от тази при монтажа, предизвиква линейно изменение-разширение или свиване-при всички видове материали.

По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност. По време на строителството изкопите да се укрепват и ограждат, да се вземат всички мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

Преди започване на строителството, изпълнителят трябва да покани представители на фирмите, стопанистващи подземните комуникации в района на строежа, за указване местата на подземните комуникации в района на строежа, за указване местата на подземните проводи. При откриване на комуникации пречещи на изпълнението на проектната разработка, строителят да уведоми незабавно проектанта за извършване на съответните промени.

В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, съществуващи или новоположени да се копае ръчно! При строителството максимално да се запазят съществуващите дървета. Изкопът около тях да се извършва с особено внимание, ръчно.

Преди започване на стоителството следва да се направят шурфове за установяване на точното местоположение на подземните проводи.

Обратната засипка да се изпълни от пясък - 0,30м над теме тръба и да се баластрира до кота пътно легло. При полагане на обратната засипка да се валира добре, на пластове от 20см. Водопроводите да се положат върху пясъчна подложка с дебелина 10см., според изискванията на фирмите производителки на този вид тръби.
Върху водопровода задължително да се поставя детекторна лента с два изолирани и един неизолиран проводник за установяване трасето на водопровода при неговата експлоатация, като и предупредителна лента.

При полагането и изпитването на водопровода да се спазва предписанието дадено от фирмата производител. Преди въвеждането му в експлоатация същия да се санира.
При строителството трябва да се спазват стриктно правилата за извършване и приемане на строително-монтажните работи и тези дадени в Част: План за безопасност и здраве, неразделна част от проекта, с оглед избягване на аварии и нещастни случаи.

При изпълнение на обратни насипи с широчина, по-малка от 0.7 т, не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята; в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и уплътняване

Водопроводната инсталация вътре в сградата е предвидена с полипропиленови тръби за гореща вода. Те ще бъдат положени открито с изолация.

От водомерната шахта водата постъпва в техническото помещение при басейна в черпателен резервоар-2бр. полиетиленови съдове по 2м3.

Минералната вода е с недостатъчен напор. Предвижда се хидрофорна инсталация.
   

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.    

Не се налага промяна на съществуващата инфраструктура.

Приложение: на елктронен носител схема на трасето на водопровода; схема на сградното отклонение и сградната инсталация.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 
 
По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност. По време на строителството изкопите да се укрепват и ограждат, да се вземат всички мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

Преди започване на строителството, изпълнителят трябва да покани представители на фирмите, стопанистващи подземните комуникации в района на строежа, за указване местата на подземните комуникации в района на строежа, за указване местата на подземните проводи. При откриване на комуникации пречещи на изпълнението на проектната разработка, строителят да уведоми незабавно проектанта за извършване на съответните промени.

В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, съществуващи или новоположени да се копае ръчно! При строителството максимално да се запазят съществуващите дървета. Изкопът около тях да се извършва с особено внимание, ръчно.

Преди започване на стоителството следва да се направят шурфове за установяване на точното местоположение на подземните проводи.

Обратната засипка да се изпълни от пясък - 0,30 м над теме тръба и да се баластрира до кота пътно легло. При полагане на обратната засипка да се валира добре, на пластове от 20см. Водопроводите да се положат върху пясъчна подложка с дебелина 10см., според изискванията на фирмите производителки на този вид тръби.

Върху водопровода задължително да се поставя детекторна лента с два изолирани и един неизолиран проводник за установяване трасето на водопровода при неговата експлоатация, като и предупредителна лента.

При полагането и изпитването на водопровода да се спазва предписанието дадено от фирмата производител. Преди въвеждането му в експлоатация същия да се санира.

При строителството трябва да се спазват стриктно правилата за извършване и приемане на строително-монтажните работи и тези, свързани с плана за безопасност и здраве, неразделна част от проекта, с оглед избягване на аварии и нещастни случаи.

При изпълнение на обратни насипи с широчина, по-малка от 0.7 т, не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята; в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и уплътняване.


9.Предлагани методи за строителство.   

Трасето на водопровода за минерална вода пресича съществуващи подземни проводи: дъждовна канализация.

Хидравличното оразмеряване е дадено на чертеж Надлъжен профил. Оразмерен е за О=1,2л/с, У=0.64м/с 1= 0.0081.

На 30см под терена ще бъде положена предупредителна лента за водопровода.

Над водопровода да бъде положена детекторна лента с метални проводници. Тази лента ще служи за откриване точното местоположение на положените тръби.

Под тръбата се предвижда пясъчна възглавница 10см. Около тръбата и над тръбата се предвижда 30 см пясък. Обратното засипване става от земя, почистена от камъни, трамбована на пластове от 20-25 см. и възстановяване на съществуващата настилка.

Сградното водопроводно отклонеине е проектирано от стабилизирани РРРч тръби с алуминиев слой, възпрепятстващ линейни разширения. Общата дължина на трасето е 48,30м.
Благодарение на своята композиционна структура, тези тръби обединяват достойнствата на металните и полипропиленовите тръби.

Вътрешният слой се изпълнява от полимер, който придава на тръбата съответните качества, присъщи на полипропилена - устойчивост на корозия и отлагания, малко хидравлично съпротивление.

Следва слой от алуминий и горен външен слой от полипропилен. Алуминиевият слой се явява защита от проникване на кислород.

Алуминиевият слой снижава коефициентът на линейно температурно разширение. Намалява температурната деформация с около 5 пъти в сравнение с обикновените полипропиленови тръби.

Линейното разширение и свиване се явява принципиално важна тема за тръбопровода от полипропилен.

Постъпването на работна среда (в нашия случай-вода) с температура, различна от тази при монтажа, предизвиква линейно изменение-разширение или свиване-при всички видове материали.

По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност. По време на строителството изкопите да се укрепват и ограждат, да се вземат всички мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

Преди започване на строителството, изпълнителят трябва да покани представители на фирмите, стопанистващи подземните комуникации в района на строежа, за указване местата на подземните комуникации в района на строежа, за указване местата на подземните проводи. При откриване на комуникации пречещи на изпълнението на проектната разработка, строителят да уведоми незабавно проектанта за извършване на съответните промени.

В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, съществуващи или новоположени да се копае ръчно! При строителството максимално да се запазят съществуващите дървета. Изкопът около тях да се извършва с особено внимание, ръчно.

Преди започване на стоителството следва да се направят шурфове за установяване на точното местоположение на подземните проводи.

Обратната засипка да се изпълни от пясък - 0,30м над теме тръба и да се баластрира до кота пътно легло. При полагане на обратната засипка да се валира добре, на пластове от 20см. Водопроводите да се положат върху пясъчна подложка с дебелина 10см., според изискванията на фирмите производителки на този вид тръби.

Върху водопровода задължително да се поставя детекторна лента с два изолирани и един неизолиран проводник за установяване трасето на водопровода при неговата експлоатация, като и предупредителна лента.

При полагането и изпитването на водопровода да се спазва предписанието дадено от фирмата производител. Преди въвеждането му в експлоатация същия да се санира.
При строителството трябва да се спазват стриктно правилата за извършване и приемане на строително-монтажните работи и тези дадени в Част: План за безопасност и здраве, неразделна част от проекта, с оглед избягване на аварии и нещастни случаи.

При изпълнение на обратни насипи с широчина, по-малка от 0.7 т, не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята; в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и уплътняване

Водопроводната инсталация вътре в сградата е предвидена с полипропиленови тръби за гореща вода. Те ще бъдат положени открито с изолация.

От водомерната шахта водата постъпва в техническото помещение при басейна в черпателен резервоар-2бр. полиетиленови съдове по 2м3.

Минералната вода е с недостатъчен напор. Предвижда се хидрофорна инсталация.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.   

Не се предвижда използванетона природни ресурси по време на строителството.

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.   

Получените при строителството земни маси и строителни отпадъци ще се използват за обратно засипване на изкопа. Излишните земни маси и строителни отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се депонират на депото на общината край с. Радловци.
 
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.   

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района на разработката.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).   

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.   

Разрешително за строеж.

15.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.   

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района на разработката.

16.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на обекта  в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от :
        а) затрупване от земни маси
        б) падане от височина
        в) удар от падащи предмети
        г) неправилно стъпване  и удряне
        д) пресилване
        е) поражения от ел. ток
        ж) други опасности

Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ
Основните, задължителни за всички специалисти по цялата площадка,мероприятия са:
-Всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска;
-Всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици;
-Не се допускат на работа неинструктирани работници за конкретния вид работа;
-Всички съоръжения,машини и инструменти,работещи с електрически ток да са заземени по установения нормативен ред;
-Всеки съизпълнител се грижи за ЗБУТ на своя състав;
-За изпълнението на всеки вид работа се осигуряват инструкции, който се поставят на видно и достъпно място на строителната площадка;
-Всички изкопи да се обезопасят и обозначат. При всяка опасност се поставят знаци съответстващи на изискванията на Наредба №4.
-Поставяне на информационна табела на обекта съгласно чл. 12 и чл. 13 от Наредба №2 за минималните исисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БEЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Места със специфични за този строеж  рискове са:
1. Опасност от движещи се строителни машини, съоръжения,транспортни средства и елементи от тях;
2.  Опасност при товарене и разтоварване и пренасяне на материали;
3.  Придвижване край отвори;   
4.  Опасност от загуба на равновесие, подхлъзване и падане от височина или изкоп;
5.  Опасност от поражение с електрически ток поради повреда на изолацията и незаземени ел. съоръжения;
6.  Работа с машини и съоръжения;
7.  Опасност от удар в остри издадени ръбове на конструкции и съоръжения, от пробождащи и режещи елементи;
8. Опасност при работа в ограничено пространство ;
9. Опасност от затрупване на земни маси;
10. Опасност от въздействие на шума от строителните машини и инструменти;
11. Опасност от материали и вещества с вредно токсично действие

Мерките и изискванията за БЗ са описани в т.II - Общи положени   

МЕРКИ   И   ИЗИСКВАНИЯ   ЗА   ОСИГУРЯВАНЕ   НА   БЕЗОПАСНОСТ   И   ЗДРАВЕ   ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Рискът от падане от височина и начина на предотвратяване

Такива места, дейности са: покриви, контури на сгради, повърхности намиращи се на височина над 2.5 м и отвори в тях; скелета; отвори на сълбищни клетки; извършване на зидаро-мазачески работи над нивото на главата,  изискващи  използването  на  приспособления;  кофражни,  арматурни  и  бетонови  работи; монтаж  на елементи и др.
Основни мерки за елеминиране или минимизиране на риска при работа на:

Преносими стълби

Преносимата  стълба  е  предназначена  за  предвижване  на  работниците  от  едно  ниво  на  друго,  при изпълнение на довършителни работи и електроинсталационни работи.

1.Използването на преносими стълби да става за извършване на краткотрайни строително -монтажни работи, и то то само в случай, че използването на скеле не е възможно или не е целесъобразно;
2.При качване и слизане от стълбата винаги да се прилага правилото на трите опорни точки, т.е. във всеки момент да има опора на две ръце и крак или на два крака и ръка и това да става винаги към
стълбата;
3.Използване на двураменни стълби вместо единични
4.При извършване на работа на по-голяма височина /над 3 м/, считано от основата на стълбата до стъпалото, от което се извършва работа, работещия да се закрепва с посредством предпазен колан към
сигурна съседна конструкция;
5.Избягване на ръчно пренасяне на материали и инструменти по преносими стълби, като за целта се използват специални приспособления-макари;
6.Използване на чанта, закачена за колана или носена на рамо за пренасяне на инструменти;
7.Недопускане до работа на лица със специфични заболявания, увеличаващи риска от падане;
8.Използване на ЛИС

Скелета

Монтажът на скелетата да се извършва от обучени и опитни работници, използващи предпазни колани, обувки и неплъзгащи подметки и при непосредствено ръководство натехн. ръководител на обекта след проведен ежедневен инструктаж;

1.Спазване процедурата по приемане годноста за безопасна експлоатация на скелета;
2.Да не се допуска използването на елементи от един тип скеле при направа на друг тип;
3.Качването и слизането от едно ниво на друго да става само по определените за целта съоръжения-
стълби, а не да се използват елементи на конструкциятя;
4.Извършване ежедневен оглед на състоянието на скелето.
5.Да отговарят на изискванията на Производителя. Да се укрепят (анкерират) към сградата.
6.Да нямат пукнатини, деформация и корозия, липсващи елементи. Разстоянието между пода на скелето и стената на сградата да бъде минимум 0,20 м.
7.Да се спазва проекта или инструкцията за натоварване и експлоатация на скелета, платформи и люлки.
8.Складиране на отпадъци, продукти по пода на скелета, платформи и люлки става само на определени места според инструкцията им. Да не се укрепват подемници към скелета.
9.Скелета и платформи стъпват върху оразмерени опори или конструктивни елементи.
10.Неупоменатите по-горе изисквания се допълват от чл. 87 до чл. 89 вкл. за подготовка за работа и чл. 90 до чл. 103 за експлоатация на същите. В Допълнителни разпоредби от Наредбата в § 1 са дадени значенията на участниците в строителния процес, както и понятия, имащи отношения към строителството.

Покриви
1.Прекратяване покривните работи при влошаване на атмосферните условия;
2.Свеждане до минимум на монтажните операции на покрива;
3.Използване на специални стълби и противоплъзгащи се обувки;
4.Монтиране на предпазни парапети или скеле по контура на покрива или отворите;
5.Да се работи винаги към билото на покрива;
6.Да не се използват строителни подемници за извършване на работи по стрехи и бордове;
7.Използване на ЛИС при работа на височина;
8.Работниците да са минали предварителен медицински преглед;
9.Допускането до извършването на покривни работи да става с разрешение на техн. р-л, след като се е убедил, че са взети всички мерки за безопасна работа;
10.Провеждане на ежедневен инструктаж.

Риск при работа със строителни машини, механизация и инструменти и начин на предовратяване

Правила от общ характер
 
1.Да не се извършва СМР без проект за изпълнение, в който да се съдържат основните решенния по ТБТ и противопожарна охрана.

2.Строителната фирма-изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение на работите по работните места, които трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и приспособления.

3.На всички строителни участъци на видни места, където условията на работа изискват, да се окачват табелки и знаци по безопасност на труда.

4.Строителните машини, механизация, инструменти и инвентар трябва да съответстват на характера на извършваната  работа  и  да  се  пускат  за  работа  само,когато  са  приведени  в  пълна  изправност  от правоспособни лица.

• опасните зони около строителните машини се означават в съответствие е инструкциите за експлоатация;

• машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация;

• строителните машини се допускат до работа в близост до електропроводи, когато е на разстояние не по-малко от 1.5м от най-външната линия на електропровода;

• строително-монтажните пистолети се използват по предназначение от обучени и инструктирани липа;

5.Работниците, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструменти, съдържащи изискванията по техника на безопасност на труда, указания за управление на машините, правила за пределно натоварване и допустима скорост. На самата машина в зоната на действие трябва да се поставят надписи по техника на безопасността. Машинистът е длъжен да сигнализира преди пускане на машината в действие.
6.Ел.  кабелите  трябва  да  бъдат  инстарирани  от  квалифицирани  работници,  да  бъдат  добре  заземени.
Опазването и подържането им в много добро състояние трябва да бъде постоянно задължение на всеки машинист.
7.На обекта на видно място да има противопожарно табло със ръчна помпа, вода кирка и лопата.
8.На видно място да има аптечка е всички необходими медикаменти за даване на първа помощ и превъзочни материали.

  По изпълнение на СМР

1.По границата на охранителната зона да се поставят достатъчно на брой предупредителни знаци и надписи, както и осветителни тела, които да ги осветяват нощно време.
2.Не се допуска извършването на СМР на работни места, намиращи се едно под друго, ако между тях няма
необходимите предпазни съоръжения.
3.Не се допуска изпълнението на СМР на височина по начин, неосигуряващ противопадане от височина на лица и предмети. Ако технически е невъзможно или нецелисъобразно, да се използват предпазни колани. Издигането свалянето на всякакъв вид товари, материали и изделия, кофражни елементи и други става по правилата на механизирания начин.
4.Не се допуска изпълнението чрез подхвърляне.
5.При изпълнение на ел. заварките задължително ел. заварчикът да използва предпазна маска или шлем.
6.Преди започване на работа ел. заварчикът проверява изправността на апаратурата и заземяването.
7.Ел. заварчикът да бъде е гумени ръкавици, престилка и ботуши.
8.Преди започване изпълнението на кофражните, арматурните и бетонови работи, техническия ръководител на обекта се задължава да провежда необходимите мерки, осигуряващи безопасно изпълнение на производствения процес.
9.Строителните  работи  да  се  извършват  само  след  предаване  на  строителната  площадка,изместени  и
обезвредени надземни и подземни инсталации и съоръжения. Да се спазват стриктно чл. 212, 213 и 218 от правилника по БТ при СМР.
10.Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на материали, изделия,
оборудване и др. се извършва така, че да са осигурени срещу изместване, преоръщане и падане.
11.Проходите за преминаване на хора между разтоварените товари са с ширина не по- малка от 1,00 м.
Настоящите основни изисквания по охрана на труда обхващат най-характерните специфични особености при работа, без да изчерпват изцяло всички задължения, предвидени в трудовото законодателство и нормативни документи, изисквания и отговорности за създаване на безопасни и здравословни условия на строителната площадка.
Техническия ръководител на обекта да разработи инструкциите по безопасност и здраве за съответните специалности и стриктно следи за:
•присъствена книга на обекта;
•водене на периодични и ежедневни инструктажи на работниците по специалности и отразяването им в съответните дневници;
•осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства/каски, защитно работно облекло, предпазни колани и др/ от работниците, техническите лица и контролните органи на обекта;
•изправност на предвидените средства за осигуряване на безопасност на преминаващите пешеходци и МПС.


ИЗИКВАНИЯ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Временното електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Електротехническия персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване  на  строителната  площадка,  предварително  да  се  запознае  със  схемата  за  временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му.

Забранява се ползването на електрически съоръжения на строителната площадка, които не са в изпълнение, съответстващо на околната среда, в която работят.
Електрическите табла да се държат заключени.
Електрифицираните фургони, използвани за канцеларии, складове, битови помещения или други цели на строителната площадка, могат да се обезопасят освен чрез защитно изключване или понижено безопастно напрежение и посредством зануляване и заземяване, като входът на кабела / проводниците/ да се изпълнява така, че да не допуска увреждане на изолацията му.

Забранява се ползването на електрически инструменти с изолирана ръкохватка, които не са изпитани за съответното работно напрежение или са неизправни.
Неизпитани електрически инструменти, да се считат за такива без изолация.

На всички обекти на строителната площадка, да се осигуряват необходимите противопожарни уреди и съоръжения, съгласно изискванията на приложение № 2 на Противопожарните строително-технически норми.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка, да се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител на строежа, за отговорници по противопожарната охрана, на които да се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на готовност на тези уреди и съоръжения.   Техническият   ръководител   периодично   да   проверява   противопожарната   сигурност,   като резултатите от проверката се вписват в специален дневник.

При подаване на сигнал, известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническият ръководител на строежа или упълномощено от него лице в негово отсъствие, се задължава да осигури незабавно уведомявване на съответните органи на противопож. охрана.


III.Местоположение на инвестиционното предложение
   
1.(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.    

Площадката се намира в централна градска част на град Кюстендил. Трасето на водопровода ще започне от разпределителна шахта на кръстовището на ул.“Демокрация“ и ул.“Цар Михаил“. Самото водовземане ще стане вътре в нея, където има монтиран срирателен кран за тази цел. От разпределителната шахта продължава в посока север и оттам върви по ул.“Демокрация“ на 1 м от бордюра по посока пл.“Велбъжд“.

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) и/или обекти, подлежащи на здравна защита.
Обектът попада в границите на „Античен и средновековен град Пауталия-Велбъжд“, град Кюстендил – архитектурен и археологически резерват, обявен с Разпореждане на Бюрто на МС№16/21.02.1977 г. Действията в териториалния му обхват се извършват съгласно разпоредбите на ЗКН, както и Наредба №7 на Комитета за изкуство и култура и Комитета за култура и благоустройство за застрояване и опазване на архитектурия и археологически резерват „Пауталия-Велбъжд“.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.    
   
3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.    

4.(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,  уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.    
    Не се засягат.
4а.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
   
5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.


IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
   
1.(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното      разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества   и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.  
 
В хода на работите по разширение на водопреносната мрежа е възможно замърсяване на почвата. В случай, че се получат такива замърсявания, почвата ще се изгребва на дълбочина до 0.2 м под проникването, след което ще се извърши рекултивация.

Възможно е повишаване на шумовото натоварване по време на строително-монтажните работи работи и временна реорганизация на организацията на движение по улиците на разширяване на трасето.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.    

Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).    

Дискомфорта, причинен по време на строителството ще трае само по време на строително-монтажните работи.

4.Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.).    

Само в района на строителната площадка.

5.Вероятност на поява на въздействието.    

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.   

Само по време на строителството. Обратимо въздействие.
 
7.(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.    

Не се очакват значителни отрицателни въздействия.

8.Трансграничен характер на въздействията.   

Няма.                                                       
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил