09.03.2017
     На основание Заповед № РД -00-181/  07.03.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
     1. Земеделски имот № 037359, находящ се в местността “Требениците”, землището на с. Ръждавица,  общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 63536, с площ 11,009 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия - V (пета)- начална тръжна цена   9620 лева, без ДДС.
 

     Търга ще се проведе  на   17.03.2017 год.  от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
     При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 24.03.2017 год.,  при същите условия.   
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 15.03.2017 год.  включително и до 22.03.2017 год.  включително – за повторния търг.
     Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 15.03.2017 год.,   включително и до 22.03.2017 год. включително – за повторния търг.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил