Начало
06.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-4001/06.03.2017 г.

ДО
ЕЛИАННА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА
Ж. К. ,,МЛАДОСТ 2”, БЛОК 222, ВХОД 2, АП. №19
ГР. С О Ф И Я 1799

СВЕТЛА РАЙЧОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИР МИЛАНОВ ЛЮБИСЛАВОВ
ВЕРКА РАДЕНКОВА ПЕТРОВА
УЛ. ,,ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ” №10
ГР. К Ю С Т Е Н Д И Л
 
    ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №191 от 18.02.2008 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на ,,Паянтова жилищна сграда”, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - 2562, кв. 179 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част (ЦГЧ), с административен адрес: ул. ,,Димитър Грънчаров” №8, гр. Кюстендил, собственост на Елианна Стоянова Младенова от гр. София

    Уведомяваме ви, че от 9.30 ч. на 28.03.2017 г. ще се извърши принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед №191/18.02.2008 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на ,,Паянтова жилищна сграда”, находяща се в УПИ ІV - 2562, кв. 179 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ, с административен адрес: ул. ,,Димитър Грънчаров” №8, гр. Кюстендил, собственост на Елианна Стоянова Младенова от гр. София, съгласно писмо изх. №94-00-4001/01.03.2017 г. на Кмета на общината.
    Със съдържанието на писмо изх. №94-00-4001/01.03.2017 г. на Кмета на община Кюстендил и приложените към него документи може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №25.
    Настоящето съобщение беше залепено на мястото на строежа на ул. ,,Димитър Грънчаров” №8 в гр. Кюстендил, на информационното табло за съобщения в сградата на община Кюстендил, публикувано е в интернет-страницата на община Кюстендил на 06.03.2017 г. и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил